‘Werkgroep informeert GMN-minister’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een werkgroep informeert de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) over ‘de uitputting van het zorgbudget’ door ziekenhuis CMC. Dat gebeurt in afwachting van de oprichting van de Curaçaose zorgautoriteit.

OP3 FOTO Berber van BeekDe lokale zorgautoriteit is in oprichting maar nog niet actief, ook vanwege de juridische afwikkeling van de organisatie. Advocaat Richard Pols benadrukt in zijn pleitaantekeningen van 19 januari in de bodemprocedure over het zorgbudget van het Curaçao Medical Center (CMC) dat de minister bevoegd is om een dergelijke werkgroep in het leven te roepen. Dat volgt uit het feit dat de GMN-minister mag beslissen over het budget van het ziekenhuis. ,,Het budgetteringssysteem dient ertoe om kostenbeheersing en efficiencybevordering in de zorg te bereiken, met het uiteindelijke doel om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.” De minister moet sowieso toegang kunnen hebben tot de financiële gegevens van het CMC. Die bevoegdheid is vastgelegd in de voorwaarden die zijn opgenomen in de vergunning van het ziekenhuis op basis van de Landsverordening zorginstellingen. ,,Waarom ziet de CMC-directie de werkgroep niet als een kans?”, vraagt advocaat Pols zich af namens de minister van GMN. ,,De commissie kan worden ingezet om snel in overleg gemotiveerd tot een verhoging van het budget te komen, maar in plaats daarvan verzet het CMC zich ertegen en beschouwt het als inmenging.”
Advocaat Eric de Vries van HBN Law & Tax stelt namens het CMC in zijn pleitnotities dat er ‘geen wettelijke grondslag bestaat voor het instellen van een werkgroep’ en dus ook niet voor de taken van de commissieleden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vragen om inlichtingen, het beoordelen van kosten door HNO Vastgoed en Beheer nv en de Stichting HNO Holding. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de door de minister bepaalde ‘taakstellingen en inkortingen op het budget’. De ministeriële regeling daarvoor is nooit vastgesteld. Artikel 7 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (bvz) is nog steeds niet in werking getreden, merkt de verdediging van het CMC op. Daarom zijn er ook nooit afspraken gemaakt over onder andere de kwantiteit en kwaliteit van de zorgverlening. Dus is niet duidelijk welke zorg wel en welke niet in het budget is inbegrepen. ,,De werkgroep houdt toezicht op de uitputting van het zorgbudget door het ziekenhuis, terwijl uit de beschikking allerminst duidelijk volgt welke prestatie van het CMC verlangd wordt”, aldus advocaat De Vries.
Wat de GMN-minister betreft ligt de uitweg in ieder geval ‘buiten de rechtszaal’. Op basis van overleg met deskundigen moet een duurzame en structurele oplossing worden gevonden voor de problemen van het ziekenhuis, zoals de financieringskosten en de inkoop. Maar advocaat Pols noemt in zijn aantekeningen ook ‘het voorkomen van ondoelmatige productie’, zoals dubbele of onnodige behandelingen, planmatig verkorten van ligdagen en een ‘oriëntatie op de vergoeding van behandelcombinaties’. Daarom werkt de Nederlandse Zorgautoriteit, samen met onder andere het CMC, GMN en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), aan een plan voor ‘duurzame exploitatie van het CMC’. Het eerste conceptrapport moet uiterlijk 31 maart worden opgeleverd. In december vorig jaar waren de eerste besprekingen. Pols: ,,In samenwerking met de Nederlandse zorgautoriteit is allereerst beslist tot een tweesporenbeleid.” Het gaat dan om het optimaliseren van enerzijds de financieringsstructuur van het CMC en HNO vastgoed en anderzijds van de bedrijfsvoering van het CMC. Daarbij wordt gekeken naar kostenbeheersing, aanpassing van de tarieven, een vergelijking met andere ziekenhuizen op basis van relevante kerngetallen en de samenwerking tussen ziekenhuizen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Zoals deze krant in de editie van gisteren al berichtte naar aanleiding van de rechtszaak is de CMC-directie van mening dat het zorgbudget van de SVB niet voldoende is om de kosten van de zorg te dekken. Ongeveer negentig procent van de bevolking van Curaçao is voor ziektekosten verzekerd via de basisverzekering ziektekosten (bvz) bij de SVB. Het verlies is hoofdzakelijk daardoor in enkele jaren opgelopen tot 114,4 miljoen gulden en de schuld aan CMC Vastgoed tot ruim 68 miljoen gulden. Advocaat De Vries grijpt in zijn pleitaantekeningen terug op de rechtelijke uitspraak van 2 juni 2021 (een beschikking tot een voorlopige voorziening) waarin staat dat de minister ‘door toepassing van een willekeurige korting, de financiële problemen van het Land Curaçao, althans het bvz-fonds, op het CMC lijkt af te willen wentelen’. Zo ervaart de directie van het ziekenhuis dat inderdaad, schrijft De Vries. ,,Niet alleen voor de 12,5 procent korting op personeelskosten, maar voor alle door de minister op voordracht van de SVB toegepaste kortingen.” Die zijn noch redelijk, noch doelmatig, want kunnen alleen behaald worden als crediteuren niet betaald worden, zoals personeel, leveranciers en financiers.