Maandelijkse uitgave bedraagt steeds circa 2 miljoen gulden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De post ‘personeelslasten’ van het Land Curaçao ontwikkelt zich, tot en met het derde kwartaal, op totaalniveau conform de prognose. Echter, de realisatie op de onderliggende post ‘overwerk’ (20 miljoen tot en met september) overschrijdt nu al de jaarprognose (18 miljoen).

F 01 Staking ambtenaren 5Het College financieel toezicht (Cft) merkt dit op ten aanzien van de Uitvoeringsrapportage van de regering-Pisas over de eerste negen maanden van het lopende dienstjaar.
,,De hoogte en het ogenschijnlijk structurele karakter van het overwerk - de maandelijkse uitgave bedraagt steeds circa 2 miljoen gulden - vragen om gepaste maatregelen om deze kosten te beheersen”, merkt Cft-voorzitter Raymond Gradus op in een brief aan Financiënminister Javier Silvania (MFK).
Desgevraagd heeft de Curaçaose regering aangegeven dat deze hoge lasten toe te schrijven zijn aan het overwerk in de justitiële keten, namelijk vanwege de handhaving van de coronamaatregelen, en ook in de gezondheidszorg, vanwege de tijdelijke capaciteitsuitbreiding.
Het Cft verzoekt Silvania de ontwikkelingen met betrekking tot het overwerk in de Uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal 2021 toe te lichten en aan te geven hoe overschrijdingen zullen worden ‘gecompenseerd’.
Van januari tot en met september heeft het Land Curaçao 1.293 miljoen aan lasten gehad. Dat is een realisatie van 67 procent van de prognose (terwijl tot en met het derde kwartaal 75 procent van het jaar is verstreken, red.)
De uitgavenpost ‘goederen en diensten’ toont een veel lagere realisatie; van 44 procent. ,,Het Cft acht het onwenselijk dat het Land verwacht in het vierde kwartaal 2021 nog 56 procent van het totaal begrote bedrag te realiseren”, schrijft Gradus.
Op vragen daarover geeft Curaçao aan ‘dat er achterstanden zijn ontstaan bij de verwerking van facturen en overeenkomsten’. Deze zijn wel ingediend bij de diverse ministeries, maar nog niet ingeboekt in de financiële administratie (laat staan betaald, red.)
Het Cft wijst erop dat zodra financiële verplichtingen voor het Land ontstaan, deze ook dienen te worden geadministreerd, ook als hiervoor de facturen nog niet zijn ontvangen. Ter toelichting schrijft het College: ,,Als lasten pas aan het eind van het jaar worden geboekt, is bijsturing op eventuele budgetoverschrijdingen onmogelijk”.
Het Cft adviseert het Land te werken aan een betere verplichtingenadministratie en tijdige verwerking van zijn facturen, met als doel het budgetbeheer en ook de liquiditeitsplanning te verbeteren.