Advies Raad van State kwam eind september

Van onze correspondent
Den Haag - Na het akkoord in de Rijksministerraad (RMR) van 3 september en verdere gesprekken met de Caribische landen hoopt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties (KR) de Consensusrijkswet Coho ‘op korte termijn’ naar de parlementen te kunnen sturen. Dat schrijft hij in zijn antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Raymond Knops CDA TKkopieDe Kamer had gevraagd om meer informatie over de stand van zaken rond Coho. Knops geeft uitleg over de uitvoeringsagenda’s die tot nu toe vooral over planning gingen. ,,Vanaf 2022 zal in toenemende mate overgegaan worden naar de uitvoering.”
De hoop van de demissionaire staatssecretaris op snelle afronding van het proces naar een definitief voorstel voor de Rijkswet Coho is gestoeld op het advies van de Raad van State op het onderdeel begrotingstoezicht. Na het akkoord in de RMR werd dat advies snel ontvangen, namelijk eind september. De gesprekken hierover met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten verlopen kennelijk voorspoedig, mag uit de formulering ‘op korte termijn’ van Knops worden opgemaakt. Voor de toekomstige organisatie van het Coho is 14,7 miljoen euro beschikbaar. Voor het personeel is 3,7 miljoen beschikbaar.
Op de vraag over de positie van mensenrechten (met name vluchtelingen) in het beleid voor versterking van de rechtsstaat antwoordt Knops dat dit via andere begrotingen loopt. ,,Zo wordt er door de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid en BZK in gezamenlijkheid met de landen gewerkt aan de versterking van maritieme grenzen, optimalisering van de vreemdelingenketen en specifiek verbetering van de vreemdelingenbewaring op Curaçao.”
Curaçao kan blijven beschikken over geld voor schoolgebouwen, wat in het Landspakket is opgenomen. Er is wel 4,5 miljoen euro doorgeschoven naar 2024, omdat dit niet meer in 2021 kon worden uitgegeven. Voor 2022 staat er 10 miljoen klaar en voor 2023 zelfs 15 miljoen.
Versterking van de rechtsstaat gaat specifiek over het bevorderen van goed bestuur, legt de bewindsman uit. Op dat gebied biedt Nederland ondersteuning aan op basis van het Statuut en verschillende rijkswetten. Daarbij valt te denken aan ondermijning, grenstoezicht en detentie.
Wat betreft detentie geeft Knops aan dat op Sint Maarten de voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van een nieuwe gevangenis. Daarbij zal Sint Maarten aan zijn financiële verplichtingen moeten kunnen voldoen, ook voor de exploitatie. Dit moet zorgvuldig worden voorbereid ‘en in goed overleg met zowel het ministerie van Justitie als het ministerie van Financiën van Sint Maarten’.
De situatie bij luchtvaartmaatschappij Winair is onveranderd sinds de laatste mededelingen daarover in oktober werden gedaan, aldus Knops. Het is in principe aan Sint Maarten om steun te verlenen. De in december 2020 verleende lening van 3 miljoen dollar heeft een looptijd van 18 maanden, wat kan worden verlengd tot zes jaar, en een rentepercentage van 4,41 procent.