Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het nieuwe Vreemdelingen Opvang en Detentiecentrum voor ongedocumenteerden dat bij gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) wordt gebouwd, wordt er gestreefd naar een passend beheersregime, een zinvolle dagbesteding en adequate medische zorg. Dit opvangcentrum dient te voldoen aan de internationale normen.

sdkkDat stelt het ministerie van Justitie. Deze krant bracht vorige week al het nieuws van de uitbreiding van de barakken bij de gevangenis in Koraal Specht en daarbij tevens de bouw van een nieuw complex voor ongedocumenteerden. In een persbericht laat het ministerie van Justitie nu weten dat er al enige tijd binnen de justitiële keten van het Land Curaçao aan de optimalisering van het Vreemdelingenbewaringstraject wordt gewerkt en dat op grond hiervan is besloten een nieuw opvangcentrum voor ongedocumenteerden op te zetten. Dit opvangcentrum, dat op het terrein van SDKK komt te liggen op de plaats waar nu de huidige vreemdelingenbarakken zich bevinden, zal onder het beheer komen van SDKK in samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC). Het zal een opvangcapaciteit bevatten van 70 plaatsen, voor globaal 35 mannen en 35 vrouwen, aldus het ministerie van Justitie, dat verder stelt dat de aanleiding voor de uitbreiding ‘onder andere de vele problemen in Venezuela zijn met als gevolg de toenemende aanlandingen met de zogenaamde ‘lanchas’ en eveneens andere LTU-overtredingen hier op het eiland’.

Het project wordt gecoördineerd en getrokken vanuit het ministerie van Justitie in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, SDKK en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI).

De indeling van het detentiecentrum bestaat uit gescheiden verblijfplaatsen voor mannen en vrouwen inclusief recreatiezalen, bibliotheek, bezoekerskamers en sportvelden. De afdeling voor de mannelijke ongedocumenteerden komt te liggen in de twee onlangs verbouwde en uitgebreide blokken. De afdeling voor de vrouwelijke ongedocumenteerden wordt gehuisvest in een apart gebouw van twee bouwlagen. De bezoekerskamers en de bibliotheek zijn gepland op de begane grond. De verblijfplaatsen, de recreatiezaal en een aangrenzend sportveld bevinden zich op de bovenverdieping.

Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De exploitatiekosten van het centrum worden gedragen door het Land Curaçao. Voor wat betreft de bemensing van het nieuw complex dient gezocht te worden naar extra mankracht om de werkzaamheden te kunnen verrichten, zo legt het ministerie van Justitie uit. Het gaat hierbij onder meer om beveiligers, inrichtingswerkers en verpleegkundigen. Met de huidige capaciteit bij SDKK is het volgens het ministerie van Justitie ‘niet haalbaar om dit opvangcentrum op een verantwoordelijke wijze te draaien’.

Verder zal het huidige personeel belast met de vreemdelingenbewaring binnenkort een online trainingstraject volgen dat gefaciliteerd zal worden door de DJI en gefinancierd door BZK. Dit traject zal binnenkort beginnen.

De verwachte oplevering zal in maart 2022 plaatsvinden; een maand hierna zal de inrichting klaar zijn en vindt de ingebruikneming plaats, aldus het ministerie tot slot.