Land moet 16,9 miljoen betalen, maar schulden zijn vele malen hoger

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Gezondheid had de zogeheten doelmatigheidskorting van 12,5 procent op het Zorgbudget 2021 voor het ziekenhuis CMC ‘in redelijkheid niet mogen toepassen’.
cmcZo beslist de rechter op het verzoek om voorlopige voorziening van HNO Transitie en Exploitatie nv (handelend onder de naam Curaçao Medical Center) tegen de minister van Gezondheid. Het gerecht zal de door de minister toegepaste korting van 12,5 procent schorsen.
Het gaat om 16,9 miljoen gulden, die CMC alsnog toegewezen krijgt, waarvan 11,9 miljoen uiterlijk 31 juli en met ingang van 1 augustus maandelijks één miljoen totdat het bedrag volledig is afbetaald. Dat geeft het nieuwe ziekenhuis, dat in november 2019 de deuren opende, weer wat lucht.
Het zal echter niet genoeg zijn, want alleen al de openstaande schulden bedragen 71,5 miljoen. Zo staat in de beslissing te lezen. Namelijk 17 miljoen aan laboratoriumkosten, nog eens 47,6 miljoen in verband met huisvesting en 6,8 miljoen aan niet betaalde rekeningen van leveranciers.
CMC verkeert ‘thans in financiële nood’, stelt de rechter vast. Als ze niet op korte termijn extra geld ontvangen, zullen ze de zorgverlening moeten staken. Overigens is het zo’n verrassing niet dat CMC middelen te kort komt: al in 2018 was het voor de regering bekend dat de exploitatiekosten van het nieuwe ziekenhuis ongeveer 60 miljoen hoger zouden zijn dan die van het oude Sehos.
Voor het lopende jaar heeft de minister de begroting vastgesteld op 167,6 miljoen, ter dekking van de kosten aan bvz-verzekerden (basisverzekering ziektekosten), zijnde meer dan 85 procent van alle zorgafnemers (lees: patiënten) van het ziekenhuis. Daar komt nu dus 16,9 miljoen bij. Samen ruim 197 miljoen.
Reden voor tevredenheid over de uitspraak van de zijde van de CMC-directie, die bij monde van interim-algemeen directeur Gilbert Martina verheugd reageert. Namens de minister wijst de advocaat er echter op dat de inzet van het CMC was om 100 procent van hun exploitatiebegroting automatisch betaald te krijgen.
,,Ze wilden daarmee in één keer 206 miljoen afdwingen, via het budget van de minister. Het CMC is in die opzet niet geslaagd”, zegt raadsman Richard Pols. ,,De rechter heeft alleen op één onderdeel de beschikking geschorst. Dit betreft de doelmatigheidskorting van de 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket.”
Deze korting vloeit volgens de regering voort uit de noodzakelijke maatregelen om de financiële ondersteuning uit Nederland voort te zetten. ,,CMC wordt voor circa 85 procent uit algemene middelen - premies - gefinancierd. Daarmee is het CMC een overheidsgelieerde entiteit.”
In de beslissing stelt de rechter dat het ziekenhuispersoneel ‘niet onder de werking valt’ van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020. Dat, zoals de minister heeft aangevoerd, uit de Memorie van Toelichting op de Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten van 4 mei 2021 zou blijken dat CMC middels de Nota van Wijzigingen op de bijlage is geplaatst van entiteiten die 12,5 procent dienen te korten op personeelskosten, ‘is in dit verband niet relevant’, aldus de rechter. ,,Bedoelde Nota van Wijzigingen is immers geen wet”, luidt de uitspraak verder.
,,Daargelaten de vraag hoe realistisch het is om te verwachten dat een noodlijdende ziekenhuisvoorziening gedurende het lopende jaar een dergelijke besparing kan realiseren, bestaat voor CMC thans aldus geen publiekrechtelijke grondslag op grond waarvan ze eenzijdig kunnen inkorten op de arbeidsvoorwaarden van hun personeel om de door de minister gewenste besparing te realiseren.”
De stelling dat het ziekenhuis al sinds een aanschrijving met taakstellende aanpassing van 16 juli 2020 op de hoogte was dat de hier bedoelde korting ‘in de lucht zat’ treft naar het oordeel van het gerecht dan ook geen doel.
Doordat er geen publiekrechtelijke grondslag is voor eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, zal CMC met het personeel moeten onderhandelen daarover, vervolgt de rechter. Het staat echter vast dat de regering in 2019 het personeel bij de overgang van Sehos naar CMC een baangarantie heeft gegeven alsmede een garantie van behoud van de arbeidsvoorwaarden.
De rechter redeneert verder: indien CMC onder deze omstandigheden eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt ‘is het onwaarschijnlijk dat het personeel zich daarbij zal neerleggen’. Juist door de toezegging is te verwachten dat dat de bereidheid van de medewerkers om vrijwillig akkoord te gaan met inkorting van arbeidsvoorwaarden ‘waarschijnlijk niet groot zal zijn’.
Verder had de minister als reden voor de doelmatigheidscorrectie aangegeven ‘het overeind houden van het BZV-fonds en het veiligstellen van de Landsfinanciën’. De beslissing is daar scherp over: ,,Daarmee past de minister niet een doelmatigheidstoets door, maar lijkt zij door toepassing van een willekeurige korting de financiële problemen van het Land Curaçao, althans het BZV-fonds, op CMC te willen afwentelen.”
Dat terwijl CMC heeft gesteld dat bijna 80 procent van zijn uitgaven, mede vanwege zijn beschikbaarheidsfunctie, vaste uitgaven zijn. Deze zijn dus niet afhankelijk van het aantal bvz-verzekerden dat gebruikmaakt van de aangeboden zorg. ,,Deze uitgaven kunnen dan ook niet halverwege het lopende jaar met een efficiëntieslag (aanzienlijk) worden verminderd, zoals de minister kennelijk verwacht.”
Tegen deze beslissing - het betreft een LAR-procedure (Landsverordening administratieve rechtspraak - staat geen hoger beroep open.