Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het financieel beheer van het Land is niet ordelijk en niet controleerbaar en dus niet ‘in control’.
financiënDat is kortgezegd de conclusie van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) over de jaarrekening 2019 van het Land. Een van de redenen is dat er op verschillend vlak niet voldoende wordt gedaan binnen de voorgeschreven regels van de Landsverordening financieel beheer (LvFb). Door deze tekortkomingen zijn er onvoldoende waarborgen ten aanzien van het innen van de ontvangsten en het betalen van de uitgaven.
De door de ARC geconstateerde fouten van rechtmatigheid en getrouwheid belopen in totaal een bedrag van 561,8 miljoen gulden. Verder zijn er onzekerheden in de jaarrekening voor een bedrag van in totaal 8.653 miljoen gulden.
Ook constateert de ARC een begrotingsoverschrijding van 178,1 miljoen gulden. De Staten moeten de regering hier de nodige informatie over opvragen voordat de jaarrekening aangenomen wordt, zo adviseert de Rekenkamer.
Daar komt bij dat er volgens het instituut ook een bedrag van bij elkaar 47,4 miljoen gulden op straat ligt aan vorderingen die al sinds 2010 op de balans staan. Het gaat om de aflossing van een lening verstrekt aan de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (Obna) ter waarde van 15,8 miljoen gulden en aan Aqualectra van 31,6 miljoen gulden.
Sinds 10-10-‘10 zijn de jaarrekeningen elk jaar afgekeurd door de ARC. Die beklaagt zich: ,,Er worden continu plannen gemaakt door het Land om de hierboven vermelde problematiek aan te pakken, echter zonder onder andere een tijdige uitvoering en er wordt daarom geen tijdige en voldoende voortgang geboekt.”
Het Land voldoet mede hierdoor ‘feitelijk dan ook niet aan de beginselen van goed openbaar bestuur’ met betrekking tot transparantie en publieke verantwoording, aldus de rekenmeesters. ,,Met transparantie wordt onder andere bedoeld dat de jaarrekening deugdelijk is en voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen. Onder publieke verantwoording wordt verstaan dat de overheid een getrouwe verantwoording aflegt over de rechtmatigheid van de inning, het beheer en de besteding van publieke middelen. Het behelst verder dat de overheid ‘in control’ is.”