IMF-rapport 'Contingency planning crisis management and bank resolution'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Om de weerbaarheid van de financiële sector te vergroten heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) een uitgebreid hervormingspakket opgesteld. Bij de analyse en opzet van het programma kon gebruik worden gemaakt van technische bijstand van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

CBCS Centrale bank DUSHI 1Zo laat de CBCS desgevraagd weten aan het Antilliaans Dagblad, nadat verzocht was op een toelichting op de opmerking eind maart van de demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. ,,In de afgelopen periode heeft het IMF twee rapportages opgesteld, waarbij de financiële sector van de monetaire unie Curaçao-Sint Maarten en het stelsel van toezicht op de financiële markten is doorgelicht”, had Knops geschreven. CBCS-president Richard Doornbosch daarover: ,,Het hervormingsplan heeft betrekking op meerdere functionele gebieden van de CBCS en is erop gericht haar analytische capaciteit op het gebied van de analyse van financiële stabiliteit- en systeemrisico’s verder te vergroten; het toezicht te verscherpen; en het vangnet voor de financiële sector te versterken.”

De CBCS heeft eind 2020 de situatie in de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten geanalyseerd en belangrijke financiële risico’s en tekortkomingen in wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het IMF heeft hierbij technische assistentie verleend. Het IMF-rapport met als titel ‘Contingency Planning for Crisis Management and Bank Resolution’ is uitgebracht in februari 2021. ,,Het rapport wordt niet publiek gemaakt vanwege toezichtsvertrouwelijke informatie die in het rapport is opgenomen.”

Tien prioriteiten uit het hervormingsprogramma zijn ‘in goed overleg’ ook opgenomen in de Uitvoeringsagenda zoals overeengekomen in het kader van de Landspakketten.

Om het zogeheten prudentiële toezicht te versterken - in eerste instantie vooral op het gebied van liquiditeits- en kredietrisicobeheer - voert de CBCS thematische onderzoeken uit naar het liquiditeitspositietoezicht en de kwaliteit van het liquiditeitsrisicobeheer van de financiële instellingen.

Verder heeft de CBCS onderzoeken gepland naar de kwaliteit van de leningen en beleggingen van instellingen, tenminste ‘zodra de financiële en economische gevolgen op lange termijn van de Covid-19-pandemie met meer betrouwbaarheid kunnen worden ingeschat’.

Uit deze analyse is ook gebleken dat hervormingen op het gebied van wet- en regelgeving noodzakelijk zijn ten aanzien van interventie, handhaving en resolutie. Doornbosch benadrukt dat deze veranderingen van essentieel belang zijn om het instrumentarium van de CBCS uit te breiden en de effectiviteit van haar optreden te verbeteren.

Bovendien onderstreept het IMF het belang van een meer datagedreven en indringende benadering van toezicht, vergrote inspanningen ter verbetering van de formele governance-structuren van de onder toezicht staande instellingen en meer aandacht voor de levensvatbaarheid van bepaalde bedrijfsmodellen op de lange termijn.

Een belangrijk onderdeel hierbij is de kwaliteit van de data die worden ontvangen door de CBCS om haar toezichthoudende taak uit te voeren. Dit dient met voorrang op een aantal terreinen te worden verbeterd.

Tot slot is er ook stilgestaan bij het initiëren en institutionaliseren van een gestructureerd dialoog tussen de CBCS en de ministeries van Financiën om een effectieve coördinatie op het gebied van financiële stabiliteit en, met name, crisisbeheersing mogelijk te maken.

Een geformaliseerde dialoog verdient de voorkeur om ervoor te zorgen dat beide partijen geïnformeerd zijn over (potentiële) risico’s voor de financiële stabiliteit. Ook voorziet een dergelijk regulier overleg in het informeren van de regering over voorgenomen beleids(wijzigingen) en het mobiliseren van steun voor de noodzakelijke hervormingen van de financiële sector, met als doel de potentiële schade voor de belastingbetaler zoveel mogelijk te beperken, mocht de financiële sector onder druk komen te staan. ,,Daarom wordt het ten zeerste aanbevolen om een financiële stabiliteitscomité op te richten”, aldus Doornbosch.