Dubbelingen zorgaanbod terugdringen door samenwerking ziekenhuizen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het kader van doelmatigheid worden overbodige ‘dubbelingen’ in het zorgaanbod van de verschillende ziekenhuizen van het Caribisch deel van het Koninkrijk en andere inefficiënties teruggedrongen.

topzorgDat gebeurt door middel van het opstellen en uitvoeren van een plan samenwerking regionale ziekenhuizen Caribisch gebied Koninkrijk en het maken van bestuurlijke afspraken.
Het gaat dan in ieder geval om het reduceren van het aantal medische uitzendingen naar derde landen - zoals naar Colombia - door uitbreiding van het zorgaanbod binnen het Caribisch gebied van het Koninkrijk, zogeheten ‘top-specialistische zorg’. Dat meldt de Uitvoeringsagenda van het Landspakket.
Dinsdag werd de oprichting van een coöperatie tussen de ziekenhuisinstellingen op de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius formeel geaccordeerd met ondertekening van een beslisdocument. Daarmee is de ziekenhuiscoöperatie ‘Dutch Caribbean Hospital Alliance’ een feit.
Deze DCHA zal in coöperatievorm gestalte gaan geven aan het gezamenlijke doel om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid te verminderen, maar bovenal de continuïteit van medisch specialistische zorg te kunnen garanderen in de toekomst en de kwaliteit en beschikbaarheid van medisch specialistische zorg daar waar mogelijk te laten toenemen.

De missie van de DCHA luidt: ,,Het leveren van de best mogelijke medische zorg, lokaal en regionaal, middels een verankerde samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk en strategische partners, waarbij het welzijn van onze patiënten, het handhaven van een financieel-economisch gezonde situatie en het waarborgen van onze culturele waarden voorop staan.”
Terug naar de Uitvoeringsagenda van het Landspakket. Die noemt concreet gezamenlijke inkoop medicatie, middelen, materialen en apparatuur. Maar ook het regionaal opleiden en de capaciteitsplanning van zorgpersoneel. De gedachte is dat de kosten van opleiding kunnen worden gereduceerd door minder op te leiden in het buitenland.
Verder: rationalisering laboratoriumzorg en reductie aantal laboratoria; medisch specialisten die verzekerde zorg leveren in loondienst van ziekenhuizen; het versterken van de samenwerking tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg; het herijken van de bekostigingswijze en tarieven tweedelijnszorg samen met zorgverzekeraars en de Nederlandse zorgautoriteit.

Coöperatie nog in ‘kwartiermakersfase’

Momenteel bevindt de coöperatie zich nog in een zogenaamde ‘kwartiermakersfase’. De bedoeling is dat in het resterende deel van het eerste kwartaal van dit jaar het officiële startsein gegeven kan worden voor de ziekenhuiscoöperatie.
,,De bewindslieden van de vier landen van het Koninkrijk hebben er vertrouwen in dat de intensivering van samenwerking tussen de ziekenhuizen de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk zal verbeteren”, meldt een persbericht.
De verschillende bewindslieden hebben hun handtekening gezet onder de DCHA-coöperatie tussen de ziekenhuisinstellingen. Namelijk de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, Zita Jesus Leito; de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport van Aruba, Danguillaume Oduber; de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken van Sint Maarten, Richard Panneflek; en de Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis.

De uitvoeringsagenda van het Landspakket meldt verder dat op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek naar de doelmatigheid - inclusief bekostiging - en effectiviteit van de zorg en de uitkomsten van de samenwerking van de regionale ziekenhuizen voorstellen zullen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. ,,Gedacht kan worden aan herijken verzekeringspakket en invoeren van eigen betalingen.”
Hiervoor is een plan van aanpak nodig voor de inrichting van het traject om de duurzame betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het zorgstelsel te realiseren. ,,Hierbij wordt zowel de financieringskant als de kostenkant (modernisering zorgstelsel waaronder governance) meegenomen.” Dit plan van aanpak moet al op 1 maart aanstaande af zijn.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.