Geld Bándabou onverantwoord

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Ministers heeft zich in 2010 niet aan de subsidieregels gehouden en drie op Bándabou gesubsidieerde instellingen hebben geen verantwoording afgelegd over het door de regering ontvangen geld.

barberHet gaat om een bedrag van ruim een miljoen gulden. In die tijd zat het kabinet-Schotte in het zadel. Sterker nog, zo constateert de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) na onderzoek op verzoek van (een motie in) de Staten: ,,Het ministerie (van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, red.) heeft pas negen jaar nadat de subsidies zijn verstrekt, de instellingen benaderd en voordien geen toezicht uitgeoefend op de verstrekte subsidies aan ‘Fundashon Formashon i Alegria Despues di Skol’ (FFA) en ‘Fundashon Centro di Victory Boys’ (FCVB).”
De situatie bij ‘Centro Social y Deportivo Barber’ (CSDB) komt er nog het slechtst vanaf. Deze instelling kreeg ook het meeste geld, te weten 985.000 gulden.
De ARC stelt vast: ,,Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), is vanaf 2011 gestart met het toezicht houden op de verleende subsidie. Door het tijdelijk plaatsen van het beleidsveld Sport onder het ministerie van Algemene Zaken tussen 2013 en 2015, was er sprake van onduidelijkheid met betrekking tot de verantwoordelijkheid van het ministerie van OWCS inzake het houden van toezicht. Ondanks deze onduidelijkheid heeft het ministerie vanaf 2013 het bestuur van CSDB benaderd om verantwoording te vragen over het door CSDB ontvangen subsidiebedrag. Vanaf 2013 heeft het ministerie geconstateerd dat het doel waarvoor de subsidie is verstrekt niet gerealiseerd werd. Toen in 2015 (kabinetten-Asjes en -Whiteman-I) duidelijk werd dat het beleidsveld Sport weer onder het ministerie van OWCS werd ondergebracht, heeft het ministerie wederom invulling gegeven aan zijn taak als toezichthouder.” Ondanks het feit dat niet werd voldaan aan de voorwaarden, is door het ministerie niet besloten de financiële bijdrage in te trekken. Het bestuur van CSDB heeft uiteindelijk in 2018 verantwoording afgelegd. Maar, zo concludeert de ARC: ,,Deze verantwoording is onrechtmatig omdat de uitgaven niet ten behoeve van het goedgekeurde doel zijn gedaan. Voorts is van het totaal ontvangen bedrag van 985.000 gulden een bedrag van 272.752 gulden niet aan de hand van onderliggende facturen gestaafd. Daarnaast is de verantwoording niet voorzien van een jaarrekening en accountantsverklaring welke vereist zijn volgens de Subsidieverordening.”
Een van de aspecten die mis ging bij het veld van Barber is dat het bestuur van CSDB de bestemming van de subsidie wijzigde zonder dat de ministerraad hierover heeft besloten. ,,Het grasveld waarvoor de financiële middelen zijn verstrekt is echter niet aangelegd. De CSDB heeft de aan haar verstrekte subsidie voor een groot deel besteed aan andere uitgaven, waaronder operationele kosten van het team en de kosten voor het plaatsen van lichtmasten en omheining op het veld”, aldus ARC.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.