Landslaboratorium dringt aan op tariefsaanpassing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) heeft in 2019 een verlies geleden van ruim 7 miljoen gulden. Dit blijkt uit het jaarverslag dat aan de Staten is aangeboden.
adcHoewel dit voornamelijk te maken heeft met het overnemen van personeel van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), dat met ruim 22 procent is gegroeid van 180 naar 220 medewerkers, stelt het ADC dat een tariefsaanpassing van essentiële betekenis is voor de toekomstige financiële positie van het laboratorium.
,,De verslechtering van het eindresultaat (in 2018 belandde het laboratorium met bijna 3 miljoen gulden in de min, red.) is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verhoging in de directe personeelskosten als gevolg van de overname van het Sehos-lab-personeel, verhoogde onderzoekskosten veroorzaakt door de validatie van de nieuwe laboratoriumapparatuur en incidentele lasten die zijn gemaakt in het kader van de transitie gedurende het verslagjaar”, aldus het jaarverslag.
Deze incidentele eenmalige kosten bedragen circa 1,3 miljoen gulden en zijn gemaakt in voorbereiding op de overname van het ziekenhuislaboratorium. Maar, zo schrijft het ADC, met Liane Virginia-Cova als waarnemend-directeur: ,,De overname van het ziekenhuislaboratorium zal leiden tot extra inkomen voor het ADC.”
Dat is nodig, want in het jaarverslag staat ook dat er jarenlang sprake is van achterblijvende en niet-kostendekkende tarieven. Er lopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) sinds 2015 officiële verzoeken om de tarieven van de afdelingen Pathologie en Medische Microbiologie aan te passen. ,,Tot nu toe echter zonder resultaat”, aldus het verslag. ,,Ook de volksgezondheidstaken worden tegen ADC-tarief uitgevoerd en zijn eveneens niet-kostendekkend.”
ADC spreekt de hoop uit dat de nieuwe Zorgautoriteit verandering hierin kan brengen. ,,Maar het tijdstip voor de instelling daarvan is op dit moment nog onzeker, gezien het feit dat het wetgevingstraject achterloopt bij de eerdere verwachtingen.”
Als Landslaboratorium en dus als publieke laboratoriuminstelling heeft ADC verschillende nijpende zaken bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) aangekaart, naast de tarievenkwestie bijvoorbeeld ook het specialistenbeleid van de SVB. ,,Deze dossiers zijn erg belangrijk voor de toekomstige financiële gezondheid van ADC”, wordt benadrukt.
Verder meldt het laboratorium dat de transitie van ADC, die in 2018 startte, nog niet helemaal is voltooid. ,,De transitie eindigt pas wanneer de nieuwbouw aanpalend aan het Curaçao Medical Center (CMC) wordt afgeleverd.” En dan pas zal er een efficiëntere organisatie zijn ‘met extra inkomsten als gevolg van de samenwerking met het CMC, waardoor het operationele resultaat en de vermogenspositie zal verbeteren’. Zolang dit nieuwe lab er niet is, is de voormalige prikpost aan de Roodeweg het omgebouwde ziekenhuislaboratorium met technische koppeling tussen de systemen van het CMC en ADC.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.