'Regeling met ambtenaren zo snel mogelijk tot stand brengen'

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Onder de huidige omstandigheden waarin het land Curaçao verkeert - mede gelet op de belangen van de samenleving als geheel - acht de Raad van Advies (RvA) het niet ongeoorloofd als de regering van Curaçao de voorwaarde van Nederland voor het inkorten van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 wil implementeren.

KortingDat staat in het advies van de RvA aan minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Het advies dateert van 11 augustus 2020. De Raad erkent dat de maatregel ‘een voor betrokkene belastende maatregel is’ en geeft aan dat hierbij de vraag moet worden gesteld of er voor het implementeren hiervan - en zeker met terugwerkende kracht - sprake is van een uitzonderlijk geval. Hierbij spelen, aldus de RvA, zowel de belangen van de individuele burgers als de belangen van de samenleving als geheel een rol. En deze belangen moeten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Voor de formele werkgever - in dit geval de regering - is er dus een vraag van afweging die beantwoord dient te worden.

Deze vraag beantwoordde de regering al eerder in een schrijven aan de ambtenarenvakbonden. Er werd toen aangegeven dat de regering een afweging heeft moeten maken tussen het verder doorlopen van de procedure met de bonden, met als gevolg dat gegarandeerd niet kan worden voldaan aan de voorwaarde van Nederland voor liquiditeitssteun en dus de uitbetaling van salarissen van overheidswerknemers in het gedrang komt, of te voldoen aan de voorwaarde om zo in staat te worden gesteld salarissen uit te betalen; financiële steun aan kwetsbare groepen in onze maatschappij te verlenen; de stijging van de werkloosheid te beperken; en economisch herstel te bevorderen.

De RvA meent in haar advies dat er ‘geen twijfel’ is over de vraag of er inderdaad sprake is van een uitzonderlijk geval. Daarom acht de raad het ‘niet ongeoorloofd’ als de regering besluit de voorwaarde voor het inkorten van het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren met 12,5 procent te implementeren.

De RvA acht het verder van belang dat de regeling zo snel mogelijk tot stand wordt gebracht. Immers, zo schrijft de raad in haar advies: ,,Hoewel betrokkenen inmiddels van het standpunt van de regering op de hoogte zijn en kunnen verwachten dat hun totale pakket arbeidsvoorwaarden met 12,5 procent verlaagd zal worden, gebiedt het rechtszekerheidsbeginsel dat het handelen van de overheid voor betrokkenen voorzienbaar is, zodat zij zich daarop kunnen instellen. Voor hen zijn duidelijkheid en betrouwbaarheid over hun rechtspositie belangrijk. Ze dienen immers zo snel mogelijk te weten waar ze juridisch gezien aan toe zijn.”