Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee per maand een bedrag van 42 miljoen gulden is gemoeid, ontbreekt nog de wettelijke basis. Verschillende juristen wijzen deze krant daarop. En een medewerker van minister Giselle Mc William (MAN) van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) bevestigt dit tegenover het Antilliaans Dagblad.

nowDe regering ‘is bezig’ met de wettelijke regeling van NOW. Echter, er wordt gelijktijdig geprobeerd een oplossing te vinden voor de arbeidstijdverkorting (ATV) in combinatie met NOW, waarvoor een ‘snel wetstraject’ wordt bewandeld.

In een tussenrapportage van 1 april deed de Commissie Noodfonds Covid-19 Curaçao de NOW-regeling uit de doeken. Een paar dagen later, op 7 april, deed het College financieel toezicht (Cft) het voorstel dit te combineren met de arbeidstijdverkorting. ,,Gezien de ernst van de Covid-19-crisis en de staat van de overheidsfinanciën geeft het Cft in overweging om een bijdrage van alle werknemers te vragen, bijvoorbeeld door uit te gaan van arbeidstijdverkorting tot 60 procent van het salaris met handhaving van een minimum (80 procent minimumloon) en maximum (maximum dagloon ZV/OV).”

Hoewel in de maand april is overgegaan tot lancering van de NOW-regeling, waar volgens de minister op grote schaal gebruik van is gemaakt (waarbij volgens Mc William ruim 18.000 werknemers in de private sector zijn uitbetaald), is er geen wettelijk basis. De commissie ging in verband met de 42 miljoen per maand begin april overigens nog uit van 16.500 werknemers in vaste dienst die ‘technisch werkloos’ zijn.

Op dit moment baseren de meeste mensen zich dan ook op de tekst op de website van Fondo di Sostén (Steunfonds). ,,De NOW stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is”, aldus de toelichting op de site. ,,Dit gebeurt in de vorm van een tegemoetkoming (geen lening) die in verhouding staat tot de omzetdaling waarmee de werkgever wordt geconfronteerd. Kerneffecten zijn behoud van werkgelegenheid en het voorkomen van bedrijfsfaillissementen.”

NOW is echter vooral een loonsubsidie en geen omzetsubsidie. Het kan bij werkgevers en werknemers de indruk wekken dat hiermee de problemen (voorlopig) zijn geweken. In werkelijkheid is de uitkering slechts een fractie van het omzetverlies en daarmee neemt het de problemen van bedrijven niet weg.

,,Een doekje voor het bloeden”, aldus een ondernemer, die op zich erkentelijk is voor de NOW-ondersteuning. ,,Het dekt echter enkel een klein deel van de omzetderving en is daarom niet duurzaam. Dit houden de meesten niet lang vol. Het is ook ‘schijn bedriegt’; het personeel denkt: ‘Gelukkig, er is geld!’. Maar eigenlijk is er geen geld. Het betreft slechts een fractie van het verlies. Dat moet de werkgever vervolgens weer uitleggen aan zijn medewerkers, die dat dan niet altijd helemaal begrijpen en mogelijk zelfs wantrouwen.”

Nog niet alle aanvragen gehonoreerd

In het weekend bereikten de redactie ook berichten dat nog lang niet alle NOW-aanvragen werden gehonoreerd met een uitkering, hoewel de maand mei al is begonnen en de aprilsalarissen al uitbetaald (moeten) zijn. Aangekondigd was dat op maandag 27 april zou worden uitbetaald, zodat het personeel tijdig over het salaris zou beschikken.

Daarnaast hoort deze krant her en der klachten dat de NOW-uitkeringen lager zouden zijn dan waar vooraf, op basis van de formule, is gerekend. Die formule van de tegemoetkoming is 80 procent van het percentage verwachte omzetdaling in april (ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar) maal de loonsom, terwijl er voor de tegemoetkoming een maximumloon geldt, namelijk het SVB-maximumdagloon van 5.781 per maand.

Bedrijven die een NOW-aanvraag doen, krijgen een automatisch antwoord van de ‘Directeur SVB’ dat het verzoek voor een tegemoetkoming is ontvangen en dat deze nu in behandeling wordt genomen. Vervolgens is het afwachten of en wat er op de opgegeven bankrekening van het bedrijf wordt gestort.

Na ontvangst van de tegemoetkoming verplicht de aanvrager zich om voor 15 mei een beknopt ‘recovery plan’ in te dienen, en de aangiftes omzetbelasting (ob) en sociale premies voor april 2020. Aldus de website. Het ontbreekt dus nog aan een wettelijke grondslag.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.