‘Eerlijke info over omzetverlies’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Overheidsaccountantsbureau Soab zal assisteren bij de controle van de uitvoering van de NOW-regeling (Noodwet Overbrugging Werkgelegenheid), zo maakte de Commissie Noodfonds Covid-19 Curaçao gisteren bekend. Vanaf 00:00 uur vandaag kunnen bedrijven met een kwart aan omzetverlies of meer zich melden.

F02 Soab controle now,,Hoewel controle vooraf lastig is, vooral gezien het streven om al in de week van 27 april uit te keren, zal dit veelal achteraf gebeuren”, aldus commissievoorzitter Daisy Tyrol-Carolus. Maar ze waarschuwt er nu al voor dat als bedrijven hun terugval in omzet bewust foutief doorgeven, er zal worden overgegaan tot terugvordering en deze zaken hun kans voor de tweede ronde, een maand later, verspelen.

Ondernemingen moeten de omzet- en andere bedrijfsgegevens daarom ‘zo eerlijk mogelijk’ indienen. Er zijn genoeg manieren om op hoofdlijnen na te gaan of hetgeen is ingevuld ook correct is, zegt de voorzitter.

Zij gaf toe dat er enige ‘vertraging’ is geweest ten aanzien van het steunpakket - Fondo di Sosten - en de definitieve start ervan. Dat had te maken met de financiën. Er zit namelijk een (aanzienlijke, red.) kloof tussen wat aan financiële ondersteuning is gevraagd aan Nederland en wat nu, in eerste instantie voor zes weken, is verstrekt.

Dit heeft ertoe geleid dat de commissie zich genoodzaakt zag het Fondo pa Sosten ‘te versoberen’. Verder heeft de Curaçaose regering extra financiële ruimte gezocht en gevonden om het steunpakket alsnog mogelijk te maken.

Het voor de organisatie, uitvoering en audit in eerste instantie opgevoerde bedrag van 26,5 miljoen gulden is nu vrijwel geschrapt, door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Verder komen niet alle bedrijfssectoren meer in aanmerking. Bijvoorbeeld supermarkten, die de afgelopen weken normaal hebben kunnen functioneren, krijgen geen NOW-tegemoetkoming. Ook op bepaalde sociale uitkeringen is gekort.

Bij de aanvraag voor de NOW-regeling - wat elke maand opnieuw dient te gebeuren - moeten bedrijven onder meer hun ob-aangifte (omzetbelasting) in april opgeven. Op die manier, en ook op andere wijzen, kan relatief eenvoudig worden gecontroleerd of de gemelde omzetderving juist is of te veel afwijkt.

Of de commissie en/of regering een garantie kunnen geven dat NOW en het steunpakket ook voor een langere periode standhoudt? Tyrol-Carolus gaf daarop aan dat de Nederlandse financiële bijdrage in de vorm van een renteloze lening, namelijk van 177 miljoen gulden, slechts voor de duur van zes weken is: de maand april en tot en met half mei.

,,De regering van Curaçao zal dat bedrag matchen. Maar we kijken ook naar de middellange en lange termijn, verder dus dan drie maanden.” De reële verwachting is bijvoorbeeld dat de hotelsector dan nog niet (volledig) operationeel zal zijn, aangezien het toerisme pas weer langzaam op gang zal komen.

De commissie had begin deze maand uitgerekend dat er voor de maanden april, mei en juni 765,5 miljoen (van Nederland) nodig was. Waarvan 380 miljoen voor banen, economie en sociale bij- en onderstand. En 385,5 miljoen in verband met inkomstenderving en andere tegenvallers voor de overheidsbegroting.

Baanbehoud, dat was en is het doel van NOW, aldus minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling. ,,Alles was echter afhankelijk van het geld dat beschikbaar wordt gesteld door Nederland. Daarom konden we eerder nog niet concreet zijn over de 20/80-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten van 20 tot 80 procent, afhankelijk van het omzetverlies, red.) en de tijdelijke bijstand voor levensonderhoud tot een maximaal bedrag van 1.335 gulden per maand (80 procent van het minimumloon, red.) voor zzp’ers.” Maar nu kan het registreren beginnen. Laatstgenoemde bedrag van 1.335 geldt voor zelfstandige ondernemers die in verband met de coronacrisis werkloos zijn geworden. Zij kunnen na registratie in aanmerking komen voor deze uitkering met storting van het bedrag op hun bankrekening op of rond 27 april. Dan is overigens wel vermelding van hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) vereist.

,,Het is bekend dat veel zelfstandigen nog niet staan ingeschreven bij de KvK”, vervolgde Mc William. Als dit niet het geval is, zal MEO bijstaan om dit alsnog te realiseren, maar dan komt de zzp’er pas volgende maand in aanmerking voor de uitkering. De KvK heeft aangegeven op het jaargeld van 125 gulden 100 gulden korting te geven, terwijl het overgebleven bedrag van 25 gulden voor rekening komt van de overheid. Gratis KvK-registratie dus.

De kredietfaciliteit is bedoeld voor zzp’ers en het MKB (midden- en kleinbedrijf). Het MKB wordt gezien als de ‘backbone’ van de economie, maar is erg kwetsbaar in een economische crisis. De MKB-sector vormt volgens de commissie 98 procent van de ondernemingen op Curaçao en is verantwoordelijk voor 60 procent van de werkgelegenheid. Ook in de huidige Covid-19-crisis is het daarom ‘cruciaal’ dat het MKB wordt ondersteund. De reden voor het beschikbaar stellen van een MKB/zzp-kredietfaciliteit is dat bedrijven naast ondersteuning in hun loonkosten ook hulp nodig hebben voor andere doorlopende kosten, en met name voor huur.

Het ministerie van Financiën heeft gezorgd voor uitstel van de inning van belastingen voor bedrijven, aldus de commissie, hoewel ondernemingen afgelopen week toch werden verrast door de mededeling dat zij over maart nog wel afdrachten moesten doen per uiterlijk 15 april.

Verschillende financiële instellingen hebben de toegang tot bedrijfskredieten geflexibiliseerd en vereenvoudigd, om de liquiditeit van de bedrijven te garanderen. Uitstel van betaling van hypotheek en van bankschulden met enkele maanden aan degenen die het verzoeken, is ook in gang gezet.