Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao heeft geen makkelijk jaar achter de rug en ook voor 2020 heeft gouverneur Lucille George-Wout haar zorgen.

F04 gouverneurNadat George-Wout tijdens de nieuwjaarsrede gisteren bij het Paleis van de Gouverneur de grote vraagstukken aan de orde stelde - zoals de economische krimp in 2019 en de zorgelijke vooruitzichten voor 2020; de moeilijke situatie waarin bedrijven verkeren; de toestand in buurland Venezuela; de sociale gevolgen; toenemende criminaliteit; onveilige gevoelens en onzekerheid van burgers; de zorgelijke overheidsfinanciën en problemen in de bancaire sector - stelt zij: ,,Het problematische beeld dat ik zojuist heb geschetst vraagt niet om een oplossing, het schreeuwt om een oplossing. We moeten nu echt iets doen.”
De gouverneur vervolgt: ,,Het zijn grote vraagstukken die we niet kunnen en niet mogen doorschuiven naar toekomstige generaties. Sterker nog, het is een plicht aan onze kinderen om ze hier en nu op te lossen. Zoals de premier recent bij de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft aangegeven, zullen we daarvoor ook onze weerstand ten opzichte van hervormingen moeten overwinnen. Ik onderschrijf nadrukkelijk het belang hiervan. Niet in de laatste plaats omdat de financieel-economische situatie nu reeds grote sociaalmaatschappelijke gevolgen heeft en daarmee nadrukkelijk een weerslag heeft op onze samenleving én op onze burgers. Ze werken ongelijkheid, behoeftigheid en onverdraagzaamheid in de hand en schaden niet alleen het vertrouwen van onze burgers in onze politiek en bestuur, maar ook dat van potentiële buitenlandse investeerders.”
De door het kabinet met Nederland overeengekomen groeistrategie kan als goede basis dienen voor de weg naar boven, aldus George-Wout, ‘maar er moet meer gebeuren, veel meer’. ,,Ik doe daarom hierbij een appel op werkgevers en werknemers, op overheid en bedrijfsleven, op burgers en politiek om gezamenlijk de handen ineen te slaan teneinde het tij te kunnen keren. Samen moeten we daadkrachtig zijn, initiatief en verantwoordelijkheid tonen en de overtuiging hebben dat we onze problemen gaan overwinnen”, zo klinkt krachtig vanuit het Paleis van de Gouverneur.
Niet dat de gouverneur de oplossing heeft, zo zegt zij zelf, maar ze ziet wel dat ‘we te vaak blijven steken in goede voornemens en dat we de uitvoering veronachtzamen’.
George-Wout: ,,Het is juist de uitvoering van plannen en ideeën waar de nadruk op zou moeten liggen. Niet alleen top-down, maar nadrukkelijk in partnerschap met de samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, in de bario’s (wijken), en tezamen met de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en andere maatschappelijke verbanden die van belang zijn voor het welslagen van onze projecten. Daarbij is ook van belang dat we erkennen dat we alleen dán doeltreffend in onze aanpak kunnen zijn wanneer we met respect naar elkaar luisteren, onze geesten openstellen voor de ander en met durf, initiatief en daadkracht onze uitdagingen aangaan.”
De gouverneur benadrukt ook de samenwerking in het Koninkrijk. ,,Kijk hierbij ook eens naar andere landen in ons Koninkrijk. Kijk bijvoorbeeld naar Bonaire of Nederland waar het momenteel erg goed gaat. Kijk, leer en maak vooral gebruik van de mogelijkheden die ons in dit verband binnen het Koninkrijk geboden worden. De conferenties rond Bon Biní for business zijn hier een mooi voorbeeld van. Gelukkig is niet alles zorgelijk en tekenen zich ook de nodige positieve ontwikkelingen af. Zo blijft het toerisme zich sterk ontwikkelen. Ook andere sectoren, zoals de bouw, profiteren hier volop van. Projecten als het Marriott, maar ook dat van Corendon en het Majestic werpen nu reeds hun vruchten af. Het meest ben ik echter verheugd over de ontwikkeling van het voormalige Coral Cliff in Santa Marta, aangezien het zo enorm belangrijk is voor de mensen in Bándabou. Ook ten aanzien van de raffinaderij lijkt de onzekerheid gelukkig verminderd nu er een akkoord met de Klesch Group is gesloten en het kabinet duidelijkheid heeft verschaft over de transitieperiode totdat Klesch daadwerkelijk de exploitatie ter hand zal nemen. Dit gegeven is een zegen voor vele gezinnen die deels of soms helemaal afhankelijk zijn van het inkomen van de Isla. Tenslotte hebben we een fantastisch ziekenhuis laten bouwen. Een ziekenhuis waar Curaçao trots op kan zijn en waardoor de burger de zorg kan krijgen die hij of zij verdient. We moeten echter ook realistisch en kritisch blijven. Het ziekenhuis heeft heel veel gekost en die kosten moeten nog terugverdiend worden. Het is zaak dat dit gebeurt terwijl tegelijkertijd de zorg voor iedereen op niveau én betaalbaar blijft”, aldus George-Wout.
Ze brengt naar voren dat zij herbenoemd is en nog enkele jaren gouverneur mag zijn. ,,In deze mooie functie het volk van Curaçao te mogen dienen is en blijft voor mij een hele grote eer. Het is een taak die ik niet licht opvat. Dat kan ook niet aangezien de uitdagingen waar we voor staan fors in omvang zijn en flink in aantal. Uitdagingen die we gezamenlijk moeten oppakken. Gezamenlijk moeten we als bestuur en overheid, tezamen met bedrijven, sociaal maatschappelijke partners én burgers, de strijd aangaan. Alleen dan kunnen we zorgen voor sociale en economische vooruitgang, voor behoud van rechtszekerheid en voor financiële stabiliteit, zodat welvaart en welzijn van onze bevolking verzekerd blijft; voor nu en voor in de toekomst. Niet alles is daarbij zeker, maar van één ding kunt u op aan: ík ben er in elk geval helemaal klaar voor”, aldus de gouverneur.
Na de toespraak werd het glas geheven en iedereen een voorspoedig en gezond nieuwjaar toegewenst.