Bankvergunning maar nog niet in KvK-register
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles wijst erop dat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) nog altijd drukdoende is de eigen lokale algemene bank op te tuigen. Een bankvergunning van de toezichthouder heeft APC al langer.

F00APC Bank 3Het Antilliaans Dagblad ziet dat in het Register Kredietinstellingen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ook APC Bank nv voorkomt met als adres Schouwburgweg 26, Apna Plaza. Apna staat voor Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen, zoals APC voorheen heette.
APC Bank staat al wel in het officiële CBCS-register en beschikt daarmee over de vereiste vergunning om het bedrijf van een kredietinstelling op Curaçao en/of Sint Maarten te mogen uitoefenen, maar deze krant constateert dat de bankinstelling nog altijd niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), althans niet onder de naam APC Bank. De CBCS bevestigde dit eerder.
Reden om hierover vragen te stellen aan zowel APC zelf als aan toezichthouder de Centrale Bank. De directie van Pensioenfonds APC laat de beantwoording over aan de communicatiefunctionaris. Die antwoordde enige tijd terug aldus op een vijftiental vragen van de redactie: ,,APC Bank nv is in oprichting en nog niet operationeel. Mede in dit verband kunnen wij thans niet ingaan op de verschillende gestelde vragen.”
De CBCS: ,,Ja, APC Bank beschikt over een bankvergunning.” Dit is conform de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen (LTBK). Deze vergunning blijkt al van 27 oktober 2017, aldus de toezichthouder.
De Centrale Bank verwijst verder naar onder meer de ‘Admission requirements for local general banks’ op de website van de CBCS. Daar staat een waslijst aan vereisten. Eén daarvan is dat binnen zes maanden na verstrekking van de vergunning de betreffende bank van start moet gaan met operationele activiteiten - ,,Within six months of the issuance of the license subject bank must commence its activities, otherwise the license will be with-drawn” - anders wordt deze ingetrokken conform de wettelijk regeling in de LTKB.
Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) is medeaandeelhouder in de Girobank. Vermoedelijk voor circa een derde deel. Girobank, die niet voorkomt op de CBCS-lijst van algemene lokale banken aangezien eind 2013 de vergunning werd ingetrokken waarna toepassing van de noodregeling plaatsvond, wordt (al die tijd) bestuurd door gemachtigden namens toezichthouder de Centrale Bank.
APC is tevens meerderheidsaandeelhouder (vermoedelijk ruim 90 procent) in de Centrale Hypotheek Bank (CHB), volgens het register en de definitie van de CBCS een ‘gespecialiseerde kredietinstelling’.
In verband met de problemen bij Girobank is (in het verleden) het voorstel gedaan om de Girobank (het goede deel ervan), de CHB en waarschijnlijk ook de PSB Bank (voormalige Postspaarbank, nu nog volledig in handen van de Curaçaose overheid) samen te voegen onder de paraplu van APC. Het is onbekend wat de status van dit plan is. Sommige kenners zeggen dat er geen enkele voortgang is geboekt en bestempelen het als ‘een gepasseerd station’. Anderen menen dat het ‘weer actueel is’.
Terwijl voor Girobank, dat kampt met een negatief eigen vermogen, nog naar oplossing wordt gezocht, lijkt het Algemeen Pensioenfonds Curaçao bezig een eigen bank op te richten: APC Bank. Directeur van APC (pensioenfonds) is Evelyn Kruithof-Bor, momenteel tevens bekend als voorzitter Project Managent Organisatie (PMO) van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) voor het aantrekken van een nieuwe operator van de Isla-raffinaderij.
Voorzitter van het APC-bestuur is Philip Martis. Laatstgenoemde was voorheen commissaris bij Girobank; in elk geval tot en met 2012 zoals het tot nu toe laatst uitgebrachte jaarverslag meldt. Martis is verder vooral ook bekend als directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Op de vraag over het feit dat APC Bank kennelijk al wel ruim twee jaar over een bankvergunning beschikt, maar nog niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ook nog niet operationeel is, kreeg de redactie eerder dit antwoord van de Centrale Bank: ,,Conform artikel 2, lid 2 van de LTBK, kunnen door de Centrale Bank te allen tijde beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden aan een vergunning voor financiële instellingen als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 van de LTBK. Dit in het belang van de ontwikkeling en instandhouding van een gezond bank- en kredietwezen alsmede ter bescherming van de belangen van de crediteuren of toekomstige crediteuren van de kredietinstelling.”