Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Opnieuw heeft de leiding van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) moeten besluiten alleen nog spoedeisende operaties uit te voeren, terwijl zogeheten electieve - ofwel geplande operaties uit voorzorg - met ingang van vandaag worden gestopt.

sehosReden: materiaalschaarste als gevolg van de precaire financiële situatie van het ziekenhuis. Zo schrijven directeur financieel-economische zaken, Elvis Thode, en directeur medische zaken, Franke Scheper, in een brief aan alle operateurs werkzaam in het Sehos.
Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid reageert tegenover het Antilliaans Dagblad enigszins verbaasd dat dit kennelijk wéér speelt. Vorig jaar kwam het ook voor dat de operatiekamers dicht moesten voor electieve ingrepen, omdat er een tekort was aan materiaal. Sindsdien heeft de bewindsvrouw een aantal maatregelen getroffen ‘om Sehos meer financiële ruimte te bieden’.
,,Zo ging de budgetvoorziening omhoog van 124 naar 135 miljoen gulden per jaar. Verder is een bedrag van ongeveer 5 miljoen aan schulden van de polikliniek en arts-assistenten door de overheid betaald. Hiervan heb ik Financiën verzocht dit zo spoedig mogelijk in orde te maken, zodat Sehos meer liquide middelen heeft.”
Camelia-Römer heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid opgedragen na te gaan wat er aan de hand is, want naar eigen zeggen heeft de bewindsvrouw het Sehos diverse malen voorgesteld de leveranciers direct door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te laten betalen, zodat het ziekenhuis niet zonder geneesmiddelen en materiaal komt te zitten.
Vorig jaar september was een inhaalslag nodig om achterstallige electieve operaties uit te voeren. Het ging toen om ruim 500 patiënten verdeeld over verschillende snijdende vakgroepen die in het ziekenhuis opereren. Het medisch stafbestuur had de directie van Sehos precies een jaar geleden, medio 2018, geïnformeerd dat er grote bezorgdheid heerste in het ziekenhuis wegens het tekort aan materiaal, apparatuur en mankracht. Het ging hierbij om een ziekenhuisbreed probleem.
In de brief van de medische staf werd de directie toen geadviseerd om tijdelijk alle patiënten die medisch noodzakelijke operaties moesten ondergaan naar het buitenland uit te zenden en bij Sehos slechts acute operaties (categorie 1) uit te voeren. Op die manier kon het hospitaal materiaal besparen. Later konden de operaties van de categorieën 2 en 3 en ook 4 - de electieve operaties - worden hervat.
Nu kunnen de acute zorg en chronische zorg doorgaan, schrijven Thode en Scheper, maar zijn de electieve operaties voorlopig stopgezet. De Raad van Bestuur (RvB) is in nauw overleg met de overheid en de inspectie ‘om tot oplossingen te komen’. Het was gisteravond niet mogelijk een nadere toelichting van de RvB te verkrijgen.