Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) is onlangs in een workshop geëvalueerd.

F08 OPCGOA geëvalueerdOnderwerp was het functioneren van het dialoogplatform om zo te komen tot verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van het bilateraal overleg tussen de overheid, als werkgeefster, en vertegenwoordigers van de ambtenarenvakbonden. De workshop werd geleid door CGOA-voorzitter Valdemar Marcha en bijgewoond door minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en vertegenwoordigers van de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV). Facilitator was Rainer Pritzer, deskundige op het gebied van sociale dialoog en arbeidsverhoudingen van de International Labour Organization (ILO).
,,Tijdens de workshop hebben de partijen hun zorgen uitgesproken over het huidige functioneren van het overlegplatform, dat bij wet is ingesteld, en hebben zij ideeën uitgewisseld over mechanismes en strategieën gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het overleg dat plaatsvindt in het CGOA. Pritzer is uitgebreid ingegaan op de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het houden van een vruchtbare en effectieve dialoog. De deskundige stond ook uitvoerig stil bij de normen waar partijen zich aan moeten houden, en die gebaseerd zijn op de principes van de ILO, om concrete resultaten te realiseren in het belang van degenen die zij vertegenwoordigen en die tot gevolg hebben dat de overheid effectiever functioneert”, zo wordt nader over de inhoud uit de doeken gedaan.
Aan het eind van de workshop hebben partijen afgesproken dat op 20 december een vergadering van het CGOA zal plaatsvinden, waarin uitgebreid zal worden ingegaan op de interpretatie van de Landsverordening betreffende het CGOA, die in het recente verleden aanleiding gaf tot behoorlijke verschillen van mening tussen partijen.