Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De laatste obligatielening van de voormalige Nederlandse Antillen die op ontmantelingsdatum 10-10-’10 door Nederland was overgenomen in het kader van de schuldverlichting, is onlangs afgelost.

CBCSEn zo is ook een einde gekomen aan de daarmee gepaard gaande instroom van deviezen.
De laatste aflossing betrof de maand juni 2018. ,,Nederland lost alleen nog een overgenomen annuiteitenlening af die in handen is van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) en het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS). In 2030 zal deze lening zijn afgelost.”
Dit meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in verband met de publicatie van de verkorte balans per eind augustus. Het Antilliaans Dagblad heeft deze balans en bijbehorende uitleg bestudeerd.
De houders van deze schuldtitels, lokale particuliere en institutionele beleggers hadden de afgelopen jaren slechts een deel van de ontvangen rente en aflossingen in het buitenland belegd in verband met de zeer lage internationale rente en het onzekere beursklimaat. ,,Dit verklaart ook de overliquiditeit van het lokale bankwezen”, aldus de toelichting van de CBCS verder.
Nu de rente weer geleidelijk oploopt en het beursklimaat is verbeterd, neemt ook de bereidheid toe om meer in het buitenland te beleggen om een hoger rendement te behalen dan lokaal mogelijk is.
In de maand augustus hadden veel beleggers besloten om in het buitenland te beleggen, wat heeft geleid tot een ‘omvangrijke afname’ van de deviezenvoorraad. In augustus betrof het een afname met 321,2 miljoen gulden, waardoor aan het eind van de maand de post ‘deviezen’ uitkwam op 2.357,7 miljoen (ruim 2,3 miljard).
,,Met een importdekking van ruim vier maanden is er echter geen reden tot zorg”, zegt de Centrale Bank in Willemstad er gelijk bij. Toch volgt de CBCS de ontwikkeling in de deviezen ‘nauwlettend’ en zal naar eigen zeggen ‘tijdig gepaste maatregelen nemen als de afname van de deviezen van structurele aard blijkt te zijn’.