Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Bestuur (RvB) van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) stelt dat er ‘diverse onjuiste voorstellingen van zaken binnen de gemeenschap bestaan’ over de maatregel die op dit moment getroffen is met betrekking tot de operaties.

sehos,,Het is niet zo dat er helemaal geen activiteiten in het ziekenhuis gedurende de periode vanaf eind juni hebben plaatsgevonden. Als voorbeeld wil de RvB hierbij infomeren dat vanaf 3 juli tot en met 15 juli, inmiddels 97 operaties zijn gerealiseerd in de Operatie Kamer (OK)-complexen van het ziekenhuis, hetgeen overeenkomt met een aantal van zes operaties per dag. Daarbij functioneren de diagnostische, therapeutische en verpleegkundige afdelingen van het ziekenhuis op normale sterkte”, aldus het Sehos.

Het bestuur legt uit dat het voorschot van 7,5 miljoen op dit moment wordt gebruikt om de schulden aan de leveranciers af te lossen en bestellingen te doen, ‘waardoor het ziekenhuis wederom op norm kan worden bevoorraad’. ,,Deze bevoorrading vindt momenteel plaats en is gericht op één maand ‘operations’, binnen welke periode het structurele traject waarover met de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN) overleg is gepleegd, gereed zal moeten zijn. Op deze wijze tracht het ziekenhuis de veiligheid en kwaliteit van de te leveren zorg te borgen”, zo wordt verder aangevoerd.

In de periode vanaf 28 juni heeft de RvB op regelmatige basis overleg gevoerd met het Medisch Stafbestuur (MSB) van het ziekenhuis, waarbij de vorderingen die inmiddels zijn gemaakt, intern zijn gecommuniceerd. Sehos: ,,Momenteel wordt intern beoordeeld of de veiligheid en kwaliteit van de patiëntenzorg op basis van de genomen maatregelen en uitgevoerde acties kan worden gegarandeerd. De RvB heeft de verwachting dat op zeer korte termijn wederom alle ziekenhuisactiviteiten de noodzakelijke aandacht kunnen krijgen en op een veilige wijze kunnen worden uitgevoerd.”

Uitgelegd wordt nog waarom alle commotie is ontstaan: Op donderdag 28 juni 2018 heeft de RvB een gemotiveerd advies ontvangen van het MSB, waarin de RvB is verzocht over te gaan tot slechts het leveren van acute zorg en alle electieve en poliklinische zorg aan te passen. Hierbij is ook het advies gegeven om medisch noodzakelijke behandelingen per direct te laten uitzenden. De RvB heef het advies van het MSB opgevolgd, waarbij tegelijkertijd met het MSB is afgesproken dat intern alles op alles zal worden gezet om de situatie binnen het ziekenhuis te normaliseren. ,,Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke doelstellingen waar onze inspanningen op gericht zullen zijn, om de veiligheidssituatie binnen het ziekenhuis te normaliseren en deze veiligheidssituatie te borgen voor de toekomst. Meer concreet gaat het om het in voldoende mate beschikbaar zijn van materialen, apparatuur en de mens aan het bed van de patiënt.”