Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Den Haag - Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap is met de Rijkswet van 14 april 2016 goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

cliniclownsVoor de toepassing van het Verdrag in het Caribische deel van Nederland is uitvoeringswetgeving nodig.
,,De realiteit is dat er op diverse terreinen een inhaalslag moet plaatsvinden om de positie van personen met een handicap naar een binnen Europees Nederland aanvaardbaar niveau te brengen”, schrijft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Als autonome landen binnen het Koninkrijk besluiten Curaçao, Aruba en Sint Maarten zelf op welke wijze en in welk tempo zij de implementatie van het verdrag tot uitvoering willen brengen, vervolgt De Jonge. De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) van Curaçao, Hensley Koeiman (MAN), heeft aangegeven tot medegelding over te willen gaan.
Na een principebesluit van de Raad van Ministers op Curaçao en de totstandbrenging van noodzakelijke uitvoeringswetgeving zal de (Koninkrijks)minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok (VVD), een akte van bekrachtiging voor Curaçao bij de Verenigde Naties kunnen neerleggen.
De ambitie van dit programma ‘Onbeperkt meedoen!’ is dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. ,,Dat willen we bereiken door maatregelen die moeten zorgen voor merkbaar minder drempels in het leven van mensen met een beperking en door mensen met een beperking in positie te brengen om zelf hun verhaal te vertellen en mee te praten over hoe zij kunnen meedoen”, aldus De Jonge.
Van 12 tot 14 juni 2018 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van staten die partij zijn bij het Verdrag in New York. De Nederlandse minister meldt dat ook Curaçao aan deze bijeenkomst meedeed.
Op Aruba is een werkgroep bezig met het opstellen van een implementatieplan. Het plan zal voor een definitieve standpuntbepaling over medegelding aan de ministerraad in Aruba worden voorgelegd. De Arubaanse werkgroep hoopt aan het einde van dit jaar meer inzicht te hebben op het uitvoeringstraject. Dan zal ook een eventueel verzoek voor ondersteuning geformuleerd kunnen worden.
Sint Maarten heeft laten weten de medegelding van het verdrag nog formeel in beraad te hebben. De werkzaamheden van het kabinet staan nog volop in het teken van de wederopbouw.