Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao is er voldoende chirurgische capaciteit om het al dan niet tijdelijk gemis van een chirurg - in dit geval dr. Patrick Fa Si Oen - te ondervangen, zo staat in het verweerschrift van de Inspecteur-generaal Volksgezondheid Jan Huurman in de zaak die het Advent Ziekenhuis heeft aangespannen.

adventHuurman wil dat Fa Si Oen de toegang tot het ziekenhuis wordt geweigerd.
Er is geen spoedeisend belang in deze zaak, aldus het verweer. ,,De Inspecteur is te allen tijde bereid om met Advent te overleggen over de patiëntveiligheid. Advent behoeft slechts de documenten te overleggen waarin wordt aangegeven dat aan de voorwaarden van het rapport Klein is voldaan. Het is juist de onwil van de zijde van Advent om mee te werken aan het voldoen aan de voorwaarden.”
In de beschikking van de Inspecteur van 8 november jongstleden wordt de directie van Advent Ziekenhuis opgedragen om dr. Fa Si Oen de toegang tot het ziekenhuis te ontzeggen. Omdat volgens een auditrapport van Klein de patiëntveiligheid in het Sehos in het jaar 2013 in het gedrang is gekomen door een ruzie tussen chirurgen Michel Berry en Patrick Fa Si Oen, die hiervoor in 2016, bijna drie jaar later, werden geschorst.
De Inspectie meent nu dat chirurgen Berry en Fa Sie Oen noch tot het Sehos noch tot het Advent toegelaten mogen worden, totdat voldaan is aan ‘tien voorwaarden om de kans op herhaling te voorkomen’. Daarbij gaat het onder meer om ‘communicatie zonder fratsen’, ‘strijdbijl begraven’ en ‘samenwerking met iedere partij en persoon’.
Het Advent spande in reactie hierop een kort geding aan tegen de Inspectie. In pleitaantekeningen bij het verzoek van het Advent Ziekenhuis aan de rechter om de aanwijzing op te schorten, geeft de advocaat van Fa Si Oen namens zijn cliënt aan, dat ‘deze hele hetze tegen Fa Si Oen juist begonnen is omdat hij voor de patiëntveiligheid heeft ingestaan’.
De non-actiefstelling van Fa Si Oen bij het Sehos is onlangs door de rechter bekrachtigd. De chirurg is sinds april van dit jaar voor zijn inkomsten volledig afhankelijk van zijn verrichtingen in het Advent Ziekenhuis. Het dreigende verlies van zelfstandigheid is voor Fa Si Oen minstens even bezwaarlijk als inkomstenderving, zo stelt zijn advocaat. ,,Als vrijgevestigde kan Fa Si Oen immers beter opkomen tegen eventuele misstanden in de zorg dan als werknemer. Een voorbeeld is het materiaalgebrek dat in augustus 2016 in het Sint Elisabeth Hospitaal ontstond. Fa Si Oen heeft toen aan de handrem getrokken ter bescherming van patiënten. Dat werd hem door het Sehos echter niet in dank afgenomen.”
Volgens onderzoeker prof. Dr. Klein ging het conflict tussen chirurgen Berry en Fa Si Oen ‘waarschijnlijk over financiën’. De advocaat van Fa Si Oen betitelt deze conclusie als ‘een volslagen speculatieve opmerking die onjuist is’. ,,Berry is boos op Fa Si Oen omdat die laatste een incident heeft gemeld dat volgens de regels moest worden gemeld.”
Het conflict tussen de chirurgen illustreert de noodzaak tot kwaliteitsverbetering van de specialistische zorg, aldus het verweerschrift van de Inspecteur-generaal. Daarin staat: ,,Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, belast met de medische zorg in het Land Curaçao, streeft ernaar de zorg naar een hoger niveau te tillen. Dit in het kader van de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO), welke het budget van 500 miljoen heeft overschreden. Vooruitlopend op de realisering van het nieuwe ziekenhuis wordt als voorwaarde gesteld dat Sehos, Advent ziekenhuis en Painclinic vanaf nu samen moeten werken om te komen tot een Kwaliteitssysteem en Veiligheidsmanagementsysteem onder de centrale regie van de overheid.”