Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) adviseert de minister van Financiën van Curaçao, Kenneth Gijsbertha (MAN), ‘een verplichtingenstop in te voeren’, om ervoor te zorgen dat de begroting 2017 gedurende de komende maanden weer in evenwicht komt. 

financienInmiddels heeft de bewindsman al maatregelen getroffen. ,,Alle ministeries is opgedragen de uitgaven tot een minimum te beperken en alle dubbeltjes eerst om te draaien voor ze uit te geven”, aldus Gijsbertha.
Verder is er een speciale commissie samengesteld - bestaande uit instanties als Belastingaccountantsbureau (BAB), Inspectie der Belastingen, de Ontvanger en douane, onder aanvoering van secretaris-generaal José Jardim van Financiën - om gedurende de resterende vier maanden van dit jaar 50 miljoen gulden of meer, die in de eerste helft van 2017 minder dan begroot is opgehaald, alsnog te innen. Zo kondigt de minister aan.
,,Indien de compliance-verhogende maatregelen onvoldoende effect sorteren, dan verzoekt het Cft u om middels een begrotingswijziging de baten (en als gevolg hiervan ook de lasten) naar beneden bij te stellen. Hierbij dient ook een noodzakelijke verbetering van de liquiditeitspositie meegenomen te worden.” Zo schrijft de nieuwe Cft-voorzitter Raymond Gradus in een recente brief aan de minister. Het college spreekt zijn zorgen uit over het realisatiebeeld van het afgelopen halfjaar. De overheidsfinanciën laten een zichtbare verslechtering zien. ,,Het treffen van adequate maatregelen is noodzakelijk om te bewerkstelligen dat de begroting weer in evenwicht komt.”
Zoals al eerder uit de Financiële Management Rapportage (FMR) van het ministerie van Financiën bleek, en waarop het Cft zich baseert, sluit de gewone dienst tot en met het tweede kwartaal 2017 voorlopig met een negatief saldo van 31,7 miljoen, terwijl de prognose voor deze periode juist 46,5 miljoen positief was. Dit betekent een nadelig verschil van 78,2 miljoen ten opzichte van de prognose.
Dit nadelig verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de inkomsten met 54,6 miljoen fors achterblijven op de prognose. Maar daarnaast is er ook sprake van overschrijdingen aan de uitgavenkant van 23,6 miljoen ten opzichte van de prognose voor het eerste halfjaar. ,,Het is daarom aan te raden om, naast de door u aangekondigde compliance-verhogende maatregelen, ook maatregelen te nemen die de lasten beperken”, luidt het advies.
Met zijn uitspraken over de instructie aan de ministeries om zorgvuldig alle uitgaven te bekijken, komt Gijsbertha het Cft-advies hiermee tegemoet. Of dit een ‘verplichtingenstop’ betekent, is nog niet geheel duidelijk.
,,Het Cft verneemt graag van u wat de oorzaak is van deze overbestedingen, aangezien dit niet uit de toelichting in de uitvoeringsrapportage (FMR, red.) blijkt, en welke maatregelen genomen zullen worden om ervoor te zorgen dat dit bestedingsritme zich niet in het komende halfjaar doorzet. Het Cft adviseert u om hiertoe een verplichtingenstop in te voeren.”