Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Wanneer de instituties van onze rechtsstaat worden aangevallen, raakt dat onze democratie in het hart. Dat kunnen we niet, dat mogen we niet en dat zullen we niet tolereren!”


Aanval raakt hartZo sprak gouverneur Lucille George-Wout tijdens de Koningsdagreceptie afgelopen woensdag. Doelend op de recente actualiteit waarbij het Blok van 12 - de nieuwe meerderheid in de Staten, aangestuurd door MFK-leider Gerrit Schotte - onder andere de verkiezingen van vandaag lange tijd poogde tegen te houden, de aanstelling van pas gekozen Statenleden wilde frustreren en ook de pijlen richtte op Justitie.
,,Daarom doet het mij ook deugd dat de waarborgen die het Statuut ons biedt, hebben gefunctioneerd”, vervolgde de gouverneur. Die door middel van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) - een uitzonderlijk middel - door de Rijksministerraad is belast met de organisatie van de verkiezingen. En waarbij deze uit handen van de interim-regering van premier Gilmar Pisas (MFK) en specifiek minister Norberto Ribeiro (KdNT) van Bestuur, Planning en Dienstverlening zijn genomen.
,,In de afgelopen periode werd door sommigen in ons land de integriteit van onze instituties ter discussie gesteld. Dit gebeurde in niet mis te verstane bewoordingen”, aldus George-Wout. ,,Natuurlijk mag iedereen, zoals het in een democratie hoort, verschillen van inzicht over de manier waarop ons land het beste wordt gediend. Maar dergelijke insinuaties, verkiezingsretoriek of niet, horen niet thuis in een rechtsstaat als de onze.”
Ze leiden, aldus de gouverneur in haar rede, ‘onherroepelijk tot normvervaging’ en ‘aantasting van de waarden die de grondslag vormen van onze staatsinrichting’. ,,De checks and balances, ofwel de scheiding der machten zo u wilt, is het fundament waarop ons staatsbestel is gebouwd.”
George-Wout gaf nog eens aan: ,,De volksvertegenwoordiging, de regering en de rechterlijke macht vormen tezamen onze staat en hebben allen een grote verantwoordelijkheid in het controleren van elkaars functioneren. Ze hebben slechts één gedeeld belang en dat is het belang van het land Curaçao.”
In haar speech ging de gouverneur ook in op de stembusronde van vandaag. ,,Dames en heren, we staan aan de vooravond van een belangrijke dag, misschien wel de belangrijkste dag van dit jaar.” Dan mag de bevolking ‘zich immers uitspreken over een nieuw te vormen volksvertegenwoordiging van ons prachtige land’.
,,Met uw stem bepaalt u de koers van Curaçao en daarmee onze toekomst. Het recht om te stemmen is een grote verworvenheid waarmee niet lichtzinnig moet worden omgesprongen.”
,,Het zal u niet ontgaan zijn dat de weg naar de aanstaande verkiezingen werd gekenmerkt door bochten en kuilen. Het is dan niet altijd eenvoudig om op de juiste weg te blijven. Het zijn deze situaties die het belang van een rechtsstaat onderstrepen en het zijn deze situaties waarin we de kracht van het systeem van checks and balances, zoals we dat kennen binnen onze democratie, echt leren kennen en waarderen.”
George-Wout ook meer in algemene zin: ,,Een goed werkende parlementaire democratie kent aan haar burgers bepaalde rechten toe. Het stemrecht, zowel actief als passief, is daarvan het belangrijkste. De rechten van de burgers, zoals vastgelegd in het Statuut en onze Staatsregeling, gaan tegelijkertijd gepaard met een aantal sociale verplichtingen.”
En daarmee zocht ze aansluiting met de traditionele lintjesregen: ,,Velen van u vinden deze maatschappelijke verplichtingen gelukkig vanzelfsprekend en nemen ze zeer serieus. Een aantal van u springt er echter uit waar het gaat om het leveren van een bijdrage aan onze gemeenschap. Het zijn deze mensen die zich echt onderscheiden door veel meer te doen dan van hen verwacht mag worden. Vandaag is het wederom mijn genoegen geweest om tien voortreffelijke Curaçaoënaars een decoratie op te spelden die hen door zijne majesteit is verleend. Zij zijn vanavond onder ons en verdienen nadrukkelijk onze gelukwensen.”
In haar toespraak uiteraard ook aandacht voor de viering van Koningsdag. ,,Een mooie traditie waarbij ons Koninkrijk oranje kleurt en overal ter wereld, op ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen, feestelijk stil wordt gestaan bij de vijftigste verjaardag van ons staatshoofd. Ook in de Caribische delen van het Koninkrijk wordt Koningsdag uitbundig gevierd. Het is een feestdag die uitdrukking geeft aan de verbondenheid die we voelen met het koningshuis en het geeft de samenhorigheid weer zoals we die beleven binnen het Koninkrijk en onze mensen onderling.”
George-Wout in het slotdeel van haar speech: ,,Op Koningsdag vieren we de verjaardag van onze koning. Met de verkiezingen, vieren we onze democratie. Uw stemrecht is daarbij geen vanzelfsprekendheid, het is een verworvenheid waar u zuinig op moet zijn en het is een recht waarvan u gebruik moet maken. Het is zoals de Amerikanen zeggen: Use your right to vote, and use it wisely …”