Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederlandse hoge ambtenaren en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ronald Plasterk, zijn door de ministers Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling (EO) en Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), overtuigd dat er gezamenlijk opgetrokken moet worden voor het garanderen van de luchtverbinding tussen de Nederlands-Caribische eilanden.


luchtverbindingDat blijkt uit een naar de Staten gestuurd reisverslag van Rhuggenaath. ,,In de gesprekken werd de eigen verantwoordelijkheid van de landen met betrekking tot de luchtvaart erkend, maar gezien de cruciale sociale, economische en maatschappelijke betekenis van deze intereilandelijke
Verbindingen, werd samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk noodzakelijk geacht. Op basis hiervan is er een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarbij ook Aruba en Sint Maarten zich hebben aangesloten.” De verklaring omvat de volgende afspraken: ,,(1) Er wordt een gezamenlijke expertgroep ingesteld waarin de landen van het Koninkrijk allen zijn vertegenwoordigd. Deze groep richt zich op de connectiviteit tussen de eilanden en bekijkt hoe, vanuit het publieke belang, de verbindingen tussen de eilanden op een veilige en betrouwbare manier structureel kunnen worden geborgd. Hiertoe worden verschillende opties verkend en worden, onder meer, de financiële, juridische, economische en sociale aspecten meegenomen. (2) In afstemming met alle landen binnen het Koninkrijk wordt de herziening van het Protocol betreffende de samenwerking op het gebied van burgerluchtvaart zo spoedig mogelijk afgerond en geïmplementeerd. (3) De landen houden elkaar op de hoogte van de vorderingen die worden gemaakt om cruciale
intereilandelijke verbindingen in stand te houden en zo nodig onderling te bespreken.”
Verder is afgesproken dat Curaçao de landen op de hoogte zal houden van de vorderingen die worden gemaakt in het dossier over de kredietfaciliteit voor Insel Air en zonnodig vervolgstappen bespreken met alle partners binnen het Koninkrijk.
En, zo schrijft Rhuggenaath: ,,Verder hebben Curaçao en Nederland afgesproken dat de resultaten van de inspectie bij Insel Air, die onder verantwoordelijkheid van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit wordt uitgevoerd met ondersteuning van de
Nederlandse Inspectie voor Leefomgeving en Transport, zo spoedig mogelijk na afronding gezamenlijk worden gecommuniceerd en de aanbevelingen worden, voor zover mogelijk, gezamenlijk opgepakt.”