Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ze is niet de eerste lokale president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook niet de eerste vrouwelijke. En niet de jongste.

hofpresidentsaleh
,,Maar ik ben het eerste vrouwelijke kind van de jongste lokale president sinds1979”, zegt Eunice Saleh, dochter van voormalig gouverneur Jaime Saleh, die op 38-jarige leeftijd tot Hofpresident werd benoemd, en deze positie tien jaar bekleedde.
Gisteren vond in de Arawak Ballroom van het Santa Barbara Resort de installatiezitting van Eunice Saleh als nieuwe Hofpresident plaats.
De opmerking ‘zo vader, zo dochter’ was te verwachten, zegt Eunice Saleh. ,,Ik ga geen analyse houden in hoeverre dat juist is. Ik streef ernaar om een eigen invulling te geven aan mijn nieuwe functie. Wellicht dat later zal blijken dat ik daarbij ergens de eerste in ben geweest.” Ze beschouwt zichzelf als ‘binnenhuisarchitect’ van het ‘Huis van Justitie’, dat door haar voorganger Evert Jan van der Poel en diens voorganger Liesbeth Hoefdraad ‘stevig is geconstrueerd’, en door haar wellicht iets anders ingericht zal worden om de functionaliteit te verbeteren.
De rol en taak van de president zijn anders in het Land Curaçao, aldus Saleh gisteravond tijdens de installatiezitting. ,,Het Hof heeft sinds de invoering van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 10 oktober 2010 rechtspersoonlijkheid, een eigen budget, een eigen financiële administratie en afdeling HRM. De dagelijkse aansturing van het Hof vindt niet langer formeel uitsluitend plaats door de president, maar door een bestuur.”
Als president dient zij een koers uit te zetten en aan te geven welke richting het Hof de komende jaren uitgaat. ,,Deze taak is voor mij vergemakkelijkt omdat het Hof, met medewerking van alle collega’s, in de periode van mei 2015 tot eind 2016 een visietraject heeft doorlopen, met als resultaat de formulering van een missie en visie, en deze zijn niet lang voor mijn benoeming tot president vastgesteld door het bestuur”, zegt Saleh. Blij: ,,Een betere timing had ik niet kunnen wensen.”
In het jaarplan 2017 heeft het bestuur concrete activiteiten opgenomen om zijn doelstellingen te bereiken. Omdat het Hof niet in één jaar alles kan realiseren, is ervoor gekozen om ieder jaar één centrale doelstelling extra aandacht te geven. Saleh: ,,Voor 2017 zijn dat professionalisering en kwaliteit. Dit betekent voortzetting van opleiding en coaching voor alle medewerkers van het Hof en het opstellen van een visiedocument voor kwaliteit van de rechtspraak.”
Het Hof streeft ook naar pro-actievere externe communicatie. Het bestaansrecht van het Hof, dat een dienende taak heeft, hangt samen met de toegankelijkheid van de rechtspraak voor de burgers. Om de rechtspraak meer inzichtelijk te maken voor het publiek wil het Hof een goede relatie met de pers onderhouden. De website www.gemhofvanjustitie.org wordt vernieuwd. Rechterlijke uitspraken worden gepubliceerd. En dit jaar komt er een pilot digitaal procederen.
Saleh huldigt de overtuiging dat verdere Caribisering van het Hof voor de Landen en voor de rechtspraak van belang is. ,,Er bereiken mij geluiden dat het Hof een onneembaar fort is, dat het haast onmogelijk is om een opleidingsplaats te krijgen en uiteindelijk benoemd te worden tot rechter”, zegt de nieuwe Hofpresident, die bij de installatiezitting van de gelegenheid gebruikmaakte om ervaren juristen op te roepen te solliciteren en contact met haar op te nemen.