Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Inspecteur Gezondheidszorg heeft bij de rechter een verzoek ingediend voor de aanstelling van een nieuw bestuur van verpleeghuis Betèsda. ,,Dat verzoek komt als mosterd na de maaltijd”, reageert de voorzitter van het huidige bestuur, Frank Gresman.


Gersji Pereira,,Wij zijn al jaren een wisseling van het bestuur aan het voorbereiden en hebben nieuwe leden voorgedragen. Dat wéét de inspecteur. De papieren liggen bij de notaris.” Gresman - oprichter van het bestuur van Betèsda en tevens voorzitter sinds 28 jaar -, bestuursleden Angeline Dalnoot (penningmeester), Herbert Coffie (jurist), Rinia Thijm (voormalig directeur van het Instituto pa Formashon den Enfermeria) en dr. Henriquez hebben gezamenlijk een lans gebroken voor een nieuwe bestuursvorm voor verpleeghuis Betèsda. Met voor het eerst een Raad van Toezicht. Als nieuwe bestuursleden, ter vervanging van henzelf, dragen zij Lissette Bor, Javier Samson en Reginald Martina voor, met Shirley Treurniet als voorzitter. Het vijfde lid, een jurist, heeft zijn voordracht nog niet officieel bevestigd. 

Een verzoek tot wijziging van zowel het bestuur als de bestuursvorm, met daarbij de instelling van een Raad van Toezicht, is ingediend bij notaris Eshuis. Volgens de Inspecteur Gezondheidszorg, Gersji Rodrigues Pereira, is het bestuur onder leiding van Gresman echter niet bevoegd om een nieuw bestuur voor te dragen. ,,Het bestuur zit er al veel te lang”, zegt Rodrigues Pereira. ,,Op één lid na, hebben de bestuursleden hun maximale zittingstijd van drie keer drie jaar ruimschoots overschreden. De notaris heeft dit bevestigd.” De inspecteur heeft eind december een verzoekschrift ingediend bij de LAR-rechter om een ordemaatregel te treffen.
Gresman is gekrenkt. ,,Waar bemoeit die man zich mee? Wij hebben de Inspecteur Gezondheidszorg alle ruimte gegeven om in Betèsda onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg. Hij heeft daarvoor van iedereen medewerking gekregen. In plaats van dat hij ons adviseert hoe en waar de zorg verbeterd kan worden, mengt hij zich in statutaire en juridische kwesties.” Dat de zittingstermijn van het bestuur is verstreken, is algemeen bekend, zegt Gresman. ,,Wij zijn al heel lang op zoek naar geschikte vervanging. Eenvoudig is dat niet: een accountant, jurist en voorzitter vinden die niet alleen ertoe bereid zijn, maar ook capabel zijn en ervaring hebben in de gezondheidszorg. Nu wij kandidaten gevonden hebben, stapt de inspecteur naar de rechter. Met welk doel? Willen we niet allemaal een nieuw bestuur en een Raad van Toezicht?”
Het onderzoek door de Inspecteur Gezondheidszorg betreft een audit in april vorig jaar. Hiervoor werd een onafhankelijk specialist Ouderengeneeskunde uit Nederland overgevlogen die gedurende twee dagen de verzorging van bijna 160 hulpbehoeftigen in Betèsda onder de loep nam. Ook het functioneren van het management, directie en bestuur werd door onafhankelijke onderzoekers getoetst. De Gezondheidsinspectie concludeert in haar rapport dat de kwaliteit van zorg in Betèsda ver onder de maat is, zo verklaart inspecteur Rodrigues Pereira. Gevraagd naar schriftelijke bronnen, laat hij weten dat het audit-rapport niet voor publicatie is.
Mondeling geeft de inspecteur een opsomming van knelpunten: er wordt onvoldoende of niet tijdig gereageerd op verzoeken van bewoners, bijvoorbeeld om te verschonen of pijnstilling te geven; de protocollen voor toediening van medicatie worden niet stipt gevolgd; de kwaliteit van de voeding is onvoldoende en algemeen genomen functioneren de 140 werknemers beneden de maat. ,,Dit kan zo niet langer”, zegt inspecteur Rodrigues Pereira. ,,Er moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen ten behoeve van adequate zorg.”
Het huidige bestuur bestrijdt niet dat de verzorging verbetering behoeft. ,,Betèsda kampt al vele jaren met een nijpend tekort aan fondsen”, reageert Gresman. ,,Ook wij willen betere zorg, en training van personeel, maar er was niet eens geld voor transport voor bewoners. Jaar na jaar hebben we daarvoor tevergeefs bij de overheid aangeklopt. Het bestuur heeft toen het bedrijfsleven benaderd. De Isla-raffinaderij toonde zich bereid om ons te helpen en het vervoer van bewoners te bekostigen.”
Volgens de Inspecteur Gezondheidszorg stelt het bestuur bij de besteding van het budget niet de juiste prioriteiten. ,,Het is niet zozeer een kwestie van te weinig geld, maar er moet beter gebudgetteerd worden om eventuele tekorten te kunnen identificeren.” Op het verzoek aan de rechter voor een ordemaatregel heeft de Gezondheidsinspectie nog geen antwoord ontvangen.