Achterstallige betalingen van Top 500
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2016 is tot en met de maand november ruim 50 miljoen gulden ingevorderd aan achterstallige belastingen binnen de Top 500 van grootste belastingschuldigen.

belastingkantoor

Dit blijkt uit schriftelijke antwoorden van de voormalige minister van Financiën, José Jardim, op Statenvragen over de begroting 2017.
,,Per ultimo oktober 2016 liggen de belastingen premieopbrengsten 35,7 miljoen gulden hoger dan in de eerste 10 maanden van 2015 ondanks doorgevoerde lastenverlichtingen en het ontbreken van inflatie en (significatie) economische groei”, aldus Jardim. Voor 2017 heeft hij de volgende voornemens: ,,In het project ‘Optimalisatie Belastingorganisatie’ zijn voor 2017 onder meer de volgende doelstellingen ten behoeve van de invordering geformuleerd: Een reductie van het openstaande saldo van de Top 500 belastingschuldigen met 35 procent; een reductie van het totaal aan openstaande belastingschulden in het systeem van de Ontvanger; invordering van minimaal 10 miljoen gulden aan opgelegde aanslagen naar aanleiding van boekenonderzoeken door de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB); integratie van de invordering van de Centrale Debiteurenadministratie (onder andere erfpacht, huur domeingronden) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het systeem van de Ontvanger en uitbreiding van de deurwaarderscapaciteit om effectiever te kunnen invorderen. Jardim legt uit: ,,De visie achter dit project is ‘als iedereen zijn belasting betaalt, hoeft iedereen minder te betalen’. Voor het bedrijfsleven is het van belang dat alle ondernemers de verschuldigde belastingen en premies betalen zodat op een eerlijke manier met elkaar kan worden geconcurreerd. Daarnaast zijn de belastingopbrengsten noodzakelijk om de begrote uitgaven mogelijk te maken.”