Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Capriles Kliniek is teleurgesteld in de overheid die op eigen initiatief een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren naar de financiële situatie van het noodlijdende instituut voor psychiatrische patiënten, maar vervolgens geen follow-up doet van de aanbevelingen waar ‘iedereen’ zich in kon vinden.
caprilesDat blijkt uit het onlangs aan de Staten aangeboden jaarverslag 2015. Daardoor is ook de financiële impasse van de kliniek nog niet doorbroken, zo staat in het voorwoord van het verslag, ondertekend door Lionel Sint Jacobs, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT).
,,De weinige vooruitgang die de kliniek op financieel gebied heeft geboekt, noopt de kliniek tot terughoudendheid in haar financieel beleid. Dit heeft zijn weerslag op het organisatiebeleid en plaatst strakke kaders voor de verdere ontwikkeling van de zorg. De directie heeft er in 2015 voor gekozen om het lopend beleid voort te zetten en hiernaast hoog te blijven inzetten op het verkrijgen van duidelijkheid van de zijde van de overheid omtrent de te leveren zorg. Wanneer deze duidelijkheid uitblijft, zal de directie niet schromen haar verantwoordelijkheid te nemen om binnen de kaders van de bestaande wetgeving toe te werken naar een gezonde financiële situatie van de kliniek, vanzelfsprekend met inachtneming van de belangen van haar cliënten en medewerkers”, aldus het jaarverslag. De kliniek biedt werk aan in totaal 280 personeelsleden die deels wel en deels niet in loondienst.