Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ballast Nedam mag de arbeidsovereenkomst met voormalig senior projectmanager bij het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO), Karst Ijtsma, ontbinden. ontslagakkoordDe ontbinding gaat in per 1 december 2016 en Ijtsma kan daarbij een transitievergoeding tegemoetzien van 6.757,85 euro.
De vergoeding die Ijtsma vorderde van ruim 340.000 euro vanwege ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Ballast Nedam’ is afgewezen.
Dit is onlangs door de kantonrechter in een beschikking in het arbeidsrecht gevonnist, ondanks het feit dat er ook een hoger beroepszaak loopt die aangespannen is door Ijtsma. De manager wilde zijn ontslag eerder in rechtelijk zin afdwingen bij Ballast Nedam. Zijn verzoek werd in juli van dit jaar afgewezen, op basis waarvan de manager in hoger beroep ging. Deze zaak loopt dus nog.
De rechter vindt dat uit de processtukken die door beide partijen zijn overlegd, blijkt dat van beide zijden sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.
De verstoorde verhouding heeft te maken met de overname van Ballast Nedam door de Turkse bouwer Renaissance Construction, waarbij de functie van Ijtsma vanwege bezuinigingen uitgehold en overgenomen werd door een andere manager.
In het vonnis wordt daar samenvattend het volgende over gesteld: ,,Als onweersproken staat vast dat het HNO-project tegen een verkeerd prijsniveau was aangenomen en dat het concern Ballast Nedam in zwaar weer verkeerde. Tijdens de looptijd van het project hebben zich diverse problemen voorgedaan. In de zomer van 2015 werd al een verlies van circa 13 miljoen euro geprognosticeerd.
Dankzij Renaissance Construction kon Ballast Nedam continueren. Gebleken is dat Renaissance Construction zich met het HNO-project heeft bemoeid en dat Ijtsma het niet eens was met de bemoeienissen van Renaissance Construction en de wijze waarop dat gebeurde. Hij noemt in zijn stukken dat zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn afgenomen, dat zijn functie werd afgekalfd, dat de dagelijkse leiding is overgenomen en dat hij zijn functie niet kon uitvoeren. Ballast Nedam heeft erkend te hebben toegestaan dat Renaissance Construction actieve bemoeienis kreeg met het HNO-project op Curaçao. Dat het voor Ijtsma niet gemakkelijk was om zijn functie op die manier nog verder uit te voeren in de gegeven omstandigheden, is door Ballast Nedam ook niet ontkend.” Maar, zo wordt door de kantonrechter aangevoerd: Ijtsma is niet door Ballast Nedam genegeerd en het bedrijf heeft geprobeerd de aangekaarte problemen door de manager serieus te nemen en is diverse besprekingen aangegaan om Ijtsma voor het HNO- project te behouden. Deze besprekingen hebben ook geleid tot een aantal afspraken die in een e-mail door Ijtsma zijn bevestigd.
,,Dat partijen uiteindelijk niet tot een oplossing zijn gekomen en niet met elkaar verder in gesprek konden gaan, komt door het op 18 april 2016 ingediende ontbindingsverzoek van Ijtsma. Uit de overgelegde stukken is naar voren gekomen dat niét Ballast Nedam, maar Ijtsma degene is geweest die heeft aangestuurd op zijn vertrek en daarmee het zoeken naar een passende oplossing op zijn minst heeft bemoeilijkt”, aldus het vonnis waarin vervolgens wordt geconcludeerd: ,,Gezien het bovenstaande is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, zodat er geen grond is voor toewijzing van een billijke vergoeding (van ruim 340.000 euro, red.).”