Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voormalig directeur van de Girobank, Eric Garcia (75), zit weer in de gevangenis. garciaHij werd gisteren gearresteerd nadat de rechter in eerste aanleg hem maandag failliet had verklaard. Anders dan in de strafzaak, meent de rechter in de civiele zaak dat het risico bestaat dat Garcia vlucht.
Het faillissement werd aangevraagd door advocate Valerie Maria, die op 11 juli dit jaar werd aangesteld als curator in het faillissement van Banco Maracaibo. Maria zegt dat het verzoek om Garcia privé failliet te verklaren een uiterste poging is om de 11 miljoen dollar die verdwenen is uit de boedel van Banco Maracaibo terug te krijgen. ,,Het is een pressiemiddel om hem alsnog te laten betalen. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan hebben we met een faillissement in ieder geval een beter inzicht in zijn vermogen.”
De advocate zegt er alles aan te doen om de schade voor bijna 1.500 Venezolaanse rekeninghouders en andere schuldeisers van Banco Maracaibo zo veel mogelijk te beperken. De destijds in het WTC gevestigde bank viel in 1994 om en Garcia zou als curator de elf miljoen dollar van de faillissementsrekening naar een andere rekening hebben weggesluisd.
Maria deed op 18 juli dit jaar al aangifte tegen Garcia voor het witwassen en verduisteren van het geld en het vervalsen van documenten. Hij werd een paar dagen later gearresteerd, maar op verzoek van zijn advocaat in de strafzaak vorige week op vrije voeten gesteld. Sinds gisteren zit de ex-bankdirecteur op bevel van de civiel rechter dus weer achter de tralies voor in ieder geval een periode van dertig dagen.
Garcia was niet bij de behandeling van het faillissementsverzoek en kan zich daar nog tegen verzetten. Omdat hij niet is gehoord over de faillissementsgijzeling en de daaruit voortvloeiende opsluiting in de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDDK), ‘dient hij onmiddellijk na zijn inbewaringstelling door de bevoegde rechter te worden gehoord’, aldus de uitspraak van de rechter afgelopen maandag. Dat de strafrechter anders besliste dan de civiel rechter maandag, komt omdat daaraan een andere belangenafweging ten grondslag ligt, zo legt advocate Maria uit. ,,De rechter-commissaris in strafzaken liet persoonlijke belangen zwaarder wegen dan die van het onderzoek.”
Garcia moet zich houden aan bepaalde wettelijke verplichtingen in verband met zijn faillissement. Zo mag hij zijn woonplaats zonder toestemming van de rechter-commissaris niet verlaten, mag hij geen handelingen verrichten met betrekking tot het tot zijn faillissement behorende vermogen en moet hij curator Maria informeren over dat vermogen en de verduisterde gelden. Maar rechter Sarah Sijsma vreest dat Garcia die verplichtingen niet zal nakomen. ,,In zijn hoedanigheid van faillissementscurator heeft Garcia immers de belangen van zijn huidige schuldeisers naar aannemelijk is geworden jarenlang grovelijk geschonden”, schrijft zij in het vonnis. Ook aan een eerdere toezegging aan de rechter-commissaris om het geld uiterlijk 15 augustus terug te betalen, heeft Garcia zich niet gehouden. ,,Het feit dat hij 11 miljoen dollar aan boedelgelden heeft weggemaakt, stukken heeft vervalst en een loze belofte heeft gedaan over terugbetaling en bovendien veelvuldig in Venezuela en in de Verenigde Staten verblijft, maakt dat er gegronde vrees bestaat dat verweerder zijn verplichtingen als failliet niet nakomt.” Rechter Sijsma oordeelt dat de schorsingsvoorwaarden in de strafzaak in onvoldoende mate ondervangen dat Garcia gedurende het faillissement zijn woonplaats zal verlaten. Dat zijn paspoort in handen is van justitie vormt naar het oordeel van het gerecht evenmin voldoende waarborg tegen ‘vluchtgevaar’. ,,Ook zonder paspoort is het immers mogelijk het land te verlaten.”
In het faillissement is advocaat Lizaima Da Costa Gomez van advocatenkantoor Van de Laarschot & Associates tot curator benoemt. Garcia zit maximaal dertig dagen vast. Maar de rechter-commissaris kan, op verzoek van curator Maria of andere schuldeisers, het bevel steeds met nog eens maximaal dertig dagen verlengen. Wanneer Garcia door de civiel rechter wordt gehoord in verband met zijn faillissement en de door de rechter bevolen faillissementsgijzeling, was gisteren niet bekend. De pro-formazitting van de strafzaak is op 9 november dit jaar.