Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aangezien een beslissing van de regering over hoe verder te gaan met Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (Feffik) almaar uitblijft, rest het instituut niets anders dan door te blijven gaan met het zich positief positioneren in de samenleving en het financieel gezond maken van de instelling. feffik De onduidelijkheid heeft ernstige gevolgen voor het functioneren van de instelling. Er staat in het jaarverslag: ,,Gedurende 2015 heerste er een depressieve stemming binnen Feffik.”
De onzekerheid komt op verschillende momenten terug in het jaarverslag 2015, dat deze week door directeur Ludwig Alberto gepresenteerd is. Zo staat er onder andere: ,,Lange tijd was het onzeker of Feffik wel zou blijven bestaan. Tijdens de begrotingsbesprekingen in mei 2015 kwam naar voren dat er vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport (OCWS) over gedacht werd om een ambachtsschool op te richten. In de wandelgangen spraken ambtenaren van het ministerie zich uit over sluiting van Feffik en om daarvoor in de plaats een ambachtsschool op te zetten.” Elders in het rapport staat: ,,Verschillende Statenleden hebben duidelijk aangegeven dat zij het jammer vinden als Feffik zou sluiten, gezien de grote behoefte aan onderwijs voor jongeren die hun weg niet vinden in het reguliere onderwijs. Ze eisten van de minister van OCWS duidelijkheid hierover. De minister, op haar beurt, is hen nog steeds een antwoord schuldig.” En weer een paar pagina’s verder: ,,Er is helaas per eind december geen duidelijkheid over Feffik. Een daadwerkelijke uitvoering van het reorganisatieproces kan pas in 2016 plaatsvinden, indien er voldoende draagvlak is van alle actoren en een sterk onderbouwd plan aanwezig is, zeker bij de politieke partijen.” Als eerste punt onder het kopje ‘Aandachtspunten 2016-2017’ wordt genoemd: ,,De toekomst van Feffik moet duidelijk zijn.” Op een andere pagina weer: ,,Zodra er concreet informatie vanuit het ministerie van OCWS is, zal in samenwerking met het bestuur en de directie een verandercommunicatieplan opgesteld worden.”
Tot slot: ,,Een daadwerkelijke beslissing kan plaatsvinden, nadat iedereen volledig geïnformeerd is over de vernieuwingen waarbij de toekomst van het instituut gegarandeerd is. Twintig jaar lang ‘onbehoorlijk bestuur’ van het vakopleidingeninstituut, zonder professioneel toezicht en aansturing van de overheid als subsidieverlener, kan niet in een jaar tijd omgebogen worden zonder dat hieraan gevolgen kleven. De tolerante houding van de overheid en het niet ingrijpen in de wantoestanden is mede debet hieraan. Er zijn twee moties in het parlement aangenomen (2013 en 2015) waarbij de overheid gedwongen wordt tot het voortzetten van het vakopleidingsinstituut met financiële en nadere hulp in het belang van Curaçao en het beroepsonderwijs.”