Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) zal als het aan de regering ligt binnenkort de Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit (CBRA) gaan heten en een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) worden, bestaande uit 39 fulltime medewerkers in plaats van de 13 die er nu werkzaam zijn.

luchtvaart

Het budget bedraagt 8,5 miljoen gulden per jaar, wat ruim twee keer zo hoog is als de 4 miljoen die CBA op dit moment vanuit het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) toegewezen krijgt.
Dit blijkt uit een bij de Staten ingediend wetsvoorstel. In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt uitgelegd dat na een audit van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) in 2011 het toezicht op de burgerluchtvaart op Curaçao ingedeeld is in categorie 2 in plaats van in categorie 1. De door FAA geconstateerde knelpunten kunnen worden opgelost door de dienst te verzelfstandigen, zo wordt uitgelegd. Belangrijk is dat op het gebied van personeel, organisatie en financiën een zelfstandiger beleid gevoerd kan worden. Dat dit belangrijk is, volgens de opstellers van de Landsverordening, blijkt uit de constatering van de FAA in 2011 dat 'de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit (CBA) niet over het budget beschikt om voldoende gekwalificeerd technisch personeel, managementpersoneel en ondersteunend personeel aan te trekken'. ,,CBA beschikt ook niet over voldoende budget om het technisch en ondersteunend personeel te trainen, opdat zij gekwalificeerd blijven. Ook de salarissen bij CBA zijn niet marktconform, waardoor het moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Doordat CBA thans een dienst is binnen de overheid, is zij qua personeel gebonden aan de gehanteerde structuren voor de ambtelijke organisatie en het aantal fulltime arbeidsplaatsen dat hierin is toegekend. Op het moment is dit aantal 13", aldus de MvT.
In de landsverordening wordt ervan uitgegaan dat de organisatie niet geheel onafhankelijk zal zijn van de overheid. Maar de zbo-structuur met meer beslisbevoegdheid van de directeur en een Raad van Toezicht (RvT) die het beleid controleert, biedt meer flexibiliteit bij het leiden en administreren van de organisatie.
Geheel nieuw is het feit dat de Curaçaose burgerluchtvaart- en ruimtevaartautoriteit (CBRA) ook een autoriteit zal zijn die de belangen van Curaçao ten aanzien van de ruimtevaart naast die van de burgerluchtvaart zal gaan behartigen.