Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De economische conjunctuur van Curaçao heeft in 2015, na het eerste kwartaal tot en met het vierde kwartaal, een lichte verbetering laten zien. ADletters logo
Dit stelt de Kamer van Koophandel (KvK) van Curaçao in een uitvoerige analyse op verzoek van het Antilliaans Dagblad. ,,Het conjuncturele herstel drukt zich echter nog niet uit in groei van het bruto binnenlands product (bbp) over 2015.”
De conjunctuurverbetering is toe te schrijven aan met name consumptieve bestedingen van de overheid en - in minder mate - van de gezinnen. Ook de ontwikkelingen in de sectoren ‘Utiliteiten’ en ‘Logistiek’ hebben bijgedragen aan het lichte herstel. De ontwikkelingen in het toerisme en private investeringen zijn in 2015 achtergebleven ten opzichte van 2014. Ook de olieraffinage is blijven steken in 2015 vergeleken met 2014.
De KvK: ,,Het in 2013 in gang gezette financieel-economische beleid, bestaande uit een combinatie van overheidsinvesteringen, lastenverlichting en een toename van en vertrouwen in de overheidsfinanciën, heeft ook in 2015 nog niet geleid tot economische groei.” De regering verwachtte in 2013 en 2014 dat het beleid zou leiden tot 1,5 tot 2 procent groei per jaar vanaf 2015. De jongste prognoses voor 2015 komen uit op 0,2 procent (CBCS) en 0 procent (Kamer van Koophandel).
De Kvk stelt zichzelf direct een aantal vragen, zoals ‘of er nu reeds vraagtekens gezet kunnen worden bij de effectiviteit van het in 2013 ingezette financieel-economisch beleid?’ en ook ‘waarom de private investeringen niet van de grond komen?’ De eerste vraag is niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden (zie elders in deze editie).
Maar feit is volgens de Kamer: ,,De huidige basis van conjunctureel herstel kan niet worden volgehouden en zal moeten worden verbreed door een herstel gebaseerd op investeringen.” Mogelijk wordt het economisch herstel door private investeerders nog niet als voldoende bestendig gezien, vervolgt de KvK-analyse. ,,Zij vragen zich af hoe groot de financiële risico’s zijn in de collectieve sector en voor welke oplossingen er gekozen zal worden in de toekomst als zich financiële knelpunten voordoen.”
Behalve dat het volgens de Kamer niet inzichtelijk is voor het publiek wat de omvang is van de te verwachten financiële knelpunten - jaarverslagen zijn niet up to date en meerjarenramingen van de sociale zekerheid worden niet gepubliceerd - voorziet het huidige beleid ook niet in een duidelijke lijn ten aanzien van tegenvallers in de toekomst. ,,Daardoor blijven wij steken in ad-hocoplossingen voor financiële problemen die we hebben kunnen zien aankomen. In welke richting zullen oplossingen worden gezocht? Verhoging van de cost of doing business, door meer belastingen in welke vorm dan ook, of zal de overheidsconsumptie worden verlaagd?”