Van onze correspondent
Brussel - Curaçao heeft gisteren het voorzitterschap van de Association of the Overseas Countries and Territories (Octa) overgedragen aan Aruba.

 octa4

Dat gebeurde aan het slot van een tweedaagse ministersconferentie van de 22 Octa-landen in het Renaissance Hotel in het Quartier Européen in Brussel.
De top werd voorgezeten door minister-president Ben Whiteman. Een van de sprekers gisteren was minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de nieuwe voorzitter werd het laatste woord gevoerd door premier Mike Eman. Namens Bonaire nam gedeputeerde Clark Abraham deel aan de beraadslagingen.
In de Octa hebben zich de ‘landen en gebieden overzee’ (LGO's) georganiseerd die grondwettelijk tot een van de Europese lidstaten behoren, maar geen deel uitmaken van de interne markt. Het gaat om voormalige koloniën van Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken en Nederland, waaronder Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.
De Octa-landen vormen een bont gezelschap van voornamelijk kleine eilandstaten die wijd verspreid over de wereld liggen, van de Cariben tot de Noordelijke IJszee en de Indische Oceaan. Hun verhouding tot de EU is in 1958 geformaliseerd toen het Verdrag van Rome van kracht werd. De relatie wordt sindsdien elke zeven jaar geactualiseerd in een zogeheten LGO-besluit. Decennialang had de relatie veel weg van klassieke ontwikkelingssamenwerking terwijl de meeste Octa-leden allang niet meer aan de daarvoor geldende criteria voldoen. Daarom wordt er tegenwoordig gesproken van staten in ontwikkeling. Het LGO-besluit is in 2014 hernieuwd. Daarin wordt gesteld dat een verschuiving dient plaats te vinden van ontwikkelingssamenwerking naar een wederkerig partnerschap op basis van wederzijdse belangen en gezamenlijke prioriteiten waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken, diversiteit en kwetsbaarheden van de LGO’s.
De doelstelling van het tot 2020 doorlopende LGO-besluit is het stimuleren van duurzame ontwikkeling. De focus ligt op economisch -, sociaal - en milieugebied. Nieuw is de aandacht voor internationale politieke prioriteiten die de afgelopen jaren zijn opgekomen zoals klimaatverandering en groene economische groei.
Het voorzitterschap van Curaçao is tamelijk geruisloos verlopen. Whiteman en diens voorganger Ivar Asjes hebben nooit verslag gedaan van hun activiteiten in Octa-verband. In het kader van het voorzitterschap was voormalig directeur van het Curaçaohuis Ann Groot-Philipps na haar conflict met Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels het afgelopen jaar in Brussel gestationeerd.