Van onze correspondent
Den Haag - Nederland geeft de Arubaanse regering te veel ruimte bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën.
Dat stelde Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) die bij afwezigheid van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren minister Stef Blok (VVD) tijdens het wekelijkse Vragenuurtje bevroeg over het feit dat de Arubaanse begroting 2016 niet binnen de gestelde termijn is vastgelegd.
Bosman sloeg de Arubaanse regering met haar eigen toezeggingen om de oren: ,,De begroting had voor de jaarwisseling klaar moeten zijn. De regering heeft aan het College Aruba financieel toezicht (CAft) om uitstel gevraagd tot 31 januari. Het is nu 2 februari en het werk is nog niet klaar. De minister-president van Aruba was er vijf jaar geleden glashelder over dat er een ‘balanced budget’ zou komen. Dat is tot op de dag van vandaag niet het geval, alle beloftes ten spijt. Hoe betrouwbaar is Aruba als partner bij afspraken die betrekking hebben op de financiële degelijkheid?”
De VVD’er noemde het zorgelijk dat de begrotingen niet altijd te laat zijn, maar ook of de begroting voor dit jaar inhoudelijk de toets der kritiek van het CAft kan doorstaan: ,,Het college is van oordeel dat het raadzaam is om van een behoedzamere raming van de nominale economische groei uit te gaan. De voorziene daling in de personeelskosten van zes miljoen gulden blijft sterk achter bij de voorgenomen daling van 90 miljoen. Het financieel beheer van Aruba is nog niet op orde. Op basis van een door Aruba zelf uitgevoerde self-assessment kan worden geconcludeerd dat 42 procent van de indicatoren binnen het financieel beheer niet voldoet aan de daaraan minimaal te stellen eisen.”
Bosman wilde van Blok weten waarom het kabinet-Eman ‘iedere keer de ruimte krijgt
om aan te tonen dat het niet in staat is om tijdig en inhoudelijk met een correcte begroting te komen’ en welke afspraken gemaakt worden om het financieel beheer op Aruba op orde te krijgen. De bewindsman verklaarde dat de regering de zorgen van de liberalen deelt. ,,Dat is ook de reden dat we in overleg met Aruba het CAft hebben ingesteld. Dat heeft de begroting beoordeeld en daar kanttekeningen bij geplaatst. Dat is de reden waarom de Staten op dit moment nog in overleg zijn over die begroting. De inzet is natuurlijk dat de regering van Aruba uiteindelijk en op korte termijn een begroting indient die de toets der kritiek kan doorstaan. Het CAft zal opnieuw naar de begroting kijken en de Rijksministerraad adviseren.”
De vragensteller nam met dat antwoord geen genoegen: ,,De zorgen zijn groot. Het CAft heeft al een oordeel geveld. Daarin staan stevige teksten. Het College heeft gesignaleerd dat het weerstandsvermogen van Aruba nihil is en dat het negatieve eigen vermogen eind 2014 2,4 miljard gulden bedraagt. Je ziet dat het Aruba niet lukt de begroting op orde te krijgen. We maken iedere keer afspraken. Ik heb hier nog een door het kabinet zelf getekend balanced budgetakkoord. Hoe dwingen we Aruba om niet alleen een duurzaamheidsdiscussie over milieu en klimaat te voeren, maar ook een over de houdbaarheid van de financiën? Als er namelijk iets zorgelijk is, dan is het wel het enorme financiële gat dat op Aruba ontstaat zonder dat stappen worden gezet om dat gat te dichten.”