Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), gaat de nodige corrigerende maatregelen treffen ter optimalisering van het functioneren van de Voogdijraad. Volgens de minister is er bij de organisatie weinig tot geen realiteitszin.
Dat stelt Navarro in een uitvoerig schrijven dat hij onlangs naar de Staten heeft gestuurd en waarin hij reageert op het desastreuze rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) over het disfunctioneren van de Voogdijraad.
,,De Raad komt tot de vergaande conclusie dat de situatie bij de Voogdijraad een belemmering is voor het behartigen van de belangen van het kind en tevens de primaire taak van het bureau ondermijnt”, zo beaamt Navarro in zijn brief.
De Justitieminister is verbaasd over hoe de Voogdijraad heeft gereageerd op het rapport van de RvR: ,,Het verwondert mij dat de Voogdijraad in haar reactie totaal voorbij gaat aan genoemde knelpunten en alle geconstateerde gebreken alleen aan andere instanties toeschrijft. Uit bijgevoegde reactie van de voorzitter van de Voogdijraad blijkt dat de Voogdijraad zelfs van oordeel is dat geen enkele van de geconstateerde tekortkomingen en knelpunten aan hen of aan het bureau te wijten is, maar wel aan diverse andere instanties waaronder de RvR, het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners waarmee de Voogdijraad samenwerkt. Naar mijn mening getuigt dit van weinig realiteitszin zijdens de Voogdijraad.”
ADletters logo