Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat er ‘diverse signalen zijn waaruit blijkt dat het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren nog hoog is’, komt de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) nog dit jaar met de resultaten van een onderzoek naar de toezicht op de naleving van de leerplicht.

,,Met de invoering van de leerplicht in 1991 werd verwacht dat het mogelijk zou worden om het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten beter tegen te gaan”, maar zo stelt de ARC, het lijkt erop dat ondanks de invoering van de leerplicht, toch veel jongeren de school verzuimen en/of voortijdig de school verlaten. ARC: ,,Het object van onderzoek is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur en met name de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap. De centrale vraag van dit onderzoek is of de overheid erop toeziet dat jongeren die leerplichtig zijn, ingeschreven zijn op een school en de voor hen bestemde lessen bijwonen. Het in 2014 aangevangen onderzoek wordt in 2015 voortgezet en de resultaten zullen ook in dat jaar gepubliceerd worden.”
ARC doet ook onderzoek naar de brandveiligheid op scholen. ,,Een belangrijk deel van de bevolking is leerplichtig of in principe schoolgaand en een groot aantal kinderen en volwassenen loopt derhalve een veiligheidsrisico als scholen de brandveiligheidsrisico’s onvoldoende beheersen”, zo wordt dit onderzoek gemotiveerd. In het onderzoek is de rekenkamer nagegaan in hoeverre de overheid de brandveiligheid op de scholen garandeert. Als onderdeel van het onderzoek is een veldonderzoek bij diverse scholen uitgevoerd waarbij de staat van de brandveiligheid in kaart is gebracht. Het onderzoek is vanwege andere prioriteiten enige tijd stopgezet en eind 2014 weer opgepakt.