Door René Zwart
Den Haag/Willemstad - Ombudsman Alba Martijn heeft haar onderzoek naar de geruchtmakende handel en wandel van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) afgerond.
Martijn heeft de zogeheten ‘Nota van Voorlopige Bevindingen’ naar nu blijkt reeds eind maart aan minister-president Ivar Asjes (eveneens PS) te hebben aangeboden. Formeel is de premier in diens hoedanigheid van minister van Algemene Zaken onderwerp van het onderzoek omdat het functioneren van de Gevolmachtigde minister onder zijn verantwoordelijkheid valt. Wiels is - al doet haar functietitel anders vermoeden - immers geen minister, maar een hoge ambtenaar die gevolmachtigd is standpunten van het kabinet in de Rijksministerraad naar voren te brengen en toe te lichten.
Martijns onderzoek verloopt conform de planning. Het richt zich op ‘aan de minister van Algemene Zaken toe te rekenen gedragingen van Wiels die geleid hebben tot het vermoeden bij de ombudsman dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen’.