Willemstad - In tegenstelling tot 2013 namen in 2014 de bruto officiële reserves van
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) weer toe met naar schatting 420
miljoen gulden.
Dit meldt de CBCS in een analyse op verzoek van het Antilliaans Dagblad inzake het
gevoerde monetaire beleid. Daarin ook aandacht voor de betalingsbalans.
Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nam in 2014 ten opzichte van
2013 af door een stijging in de netto exporten van goederen en diensten. Voor 2015
wordt echter verwacht dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans
enigszins zal toenemen door een daling in de netto export van goederen en diensten.
Deze daling is het gevolg van een verwachte stijging in de import, die enigszins
gematigd wordt door een toename van de export. De CBCS over het nieuwe jaar: ,,De
exporten zullen met name profiteren van de aantrekkende wereldeconomie, wat onder
andere zal resulteren in meer deviezeninkomsten uit toerisme en
transportactiviteiten.”
De importen zullen onder andere stijgen door de invoer van constructiemateriaal ten
behoeve van de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Curaçao en andere
investeringsprojecten. De CBCS: ,,De groei van de importen zal enigszins worden geremd
door de verwachte daling in de internationale olie- en voedselprijzen.”
In 2015 wordt verwacht dat de kapitaalstromen vanuit het buitenland meer dan voldoende
zullen zijn om het tekort op de lopende rekening te dekken. De bruto officiële
reserves nemen daardoor toe, alhoewel minder sterk dan in 2014.
Doordat de overliquiditeit in het bankwezen nog steeds hoog is, zal de Centrale Bank
haar beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de geldmarkt gedurende 2015
voortzetten.
,,Tevens zal worden bekeken hoe het huidige monetaire beleidsinstrumentarium verder
verfijnd kan worden. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen een zo groot
mogelijke effectiviteit van het instrument en een zo beperkt mogelijke belasting van
de financiële instellingen.”