Belastingbaten met circa 17% bbp laag ten opzichte van regio

Van onze redactie
Philipsburg - De uitvoeringsrapportage tot en met het tweede kwartaal van Sint Maarten toont een overschot op de gewone dienst over het eerste halfjaar van 2022 van 3 miljoen gulden. Het resultaat valt daarmee hoger uit dan het voor deze periode begrote tekort van 49 miljoen.

F06 Cft Cur en SXM 20 juni 2022Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere realisatie van de baten en anderzijds een onderbesteding op de post goederen en diensten. Uit de rapportage blijkt vooralsnog dat het begrotingsjaar 2022 zich in lijn ontwikkelt met het pre-coronajaar 2019, dat afsloot met een tekort op de gewone dienst van 40 miljoen.

,,De realisatie in het eerste halfjaar van 2022 is in lijn met het oordeel van het College financieel toezicht (Cft) bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022 dat een dergelijk tekort ook in 2022 haalbaar is”, schrijft voorzitter Raymond Gradus aan Financiënminister Ardwell Irion.

Ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging realiseerde Sint Maarten in de eerste helft van 2022 hogere baten, namelijk 229 miljoen versus 205 miljoen begroot. Dit betreffen voornamelijk hogere belastingbaten en een hogere realisatie op de posten concessies en fees en overige baten.
Het IMF verwacht een volledig herstel van het nominale bruto binnenlands product (bbp) in 2022 en een herstel van het reële bbp in 2023. Sint Maarten geeft aan dat 15 miljoen aan overige baten nog dient te worden toebedeeld aan de juiste belasting- en vergunningssoort.

In het derde kwartaal van 2022 zal door Sint Maarten een inhaalslag worden gemaakt met het toerekenen van de overige baten aan de juiste categorie. ,,Om de belastingbaten te verhogen adviseert het Cft Sint Maarten om op korte termijn belastinghervormingen door te voeren en de compliance te verhogen.”

De belastingbaten van Sint Maarten zijn met circa 17 procent van het bbp laag ten opzichte van landen in de regio. ,,Sint Maarten moet de belastingbaten naar een hoger niveau brengen”, stelt het Cft. ,,Zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd.”

Het College adviseert Sint Maarten om de aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een casinobelasting, een omzetbelasting op de particuliere import van goederen en een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristenvoortvarend door te voeren.

Sint Maarten deed voor slechts 0,1 miljoen aan investeringen in de eerste helft van 2022, ondanks 93 miljoen aan begrote investeringen voor 2022. In zijn advies bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022 adviseerde het Cft Sint Maarten om na te gaan of de middelen voor deze investeringen nog dit jaar besteed zullen worden.

Het College benadrukte daarbij dat de voorgenomen investeringen van een adequate onderbouwing moeten worden voorzien, inclusief de meerjarige exploitatiekosten. Het Cft verzocht Sint Maarten dit in de ontwerpbegrotingswijziging te verwerken, voordat deze wordt aangeboden aan de Staten.
In het kader van het Landspakket geeft Sint Maarten momenteel uitvoering aan een drietal projecten ter verbetering van het financieel beheer. ,,Het is cruciaal dat Sint Maarten voldoende capaciteit beschikbaar stelt om de aanbevelingen die uit deze projecten volgen op korte termijn te kunnen implementeren”, aldus Gradus.

In de Uitvoeringsagenda is opgenomen dat de opschoning van de administratie en de balans op 1 september 2022 wordt afgerond (het is onbekend of dit is gerealiseerd, red.). Het Cft gaat ervan uit dat Sint Maarten ‘alles in werking stelt’ om de gestelde deadlines te behalen.

Het College verzoekt Sint Maarten om vanaf de rapportage tot en met het derde kwartaal van 2022 de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitstaande korte schulden op te nemen. De door Sint Maarten gerapporteerde betalingsachterstanden zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 licht afgenomen.

De totale betalingsachterstand aan overheidsentiteiten bedroeg eind juni 2022 zo’n 128 miljoen. Dit betreft voornamelijk achterstanden bij het uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (SZV) en het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS). Het Cft adviseert Sint Maarten het retroactieve bedrag ten aanzien van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) definitief vast te stellen.