In juni-juli 8,925 miljoen; resterende 7,975 miljoen later

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Medical Center (CMC) heeft, conform het vonnis in de gewonnen zaak tegen het Land, de eerste betalingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen. CMCHet gaat om 8,925 miljoen gulden tot en met heden en nog eens 2,975 miljoen gulden uiterlijk 31 juli en de overige 5 miljoen gulden later. Dat bevestigt Gilbert Martina, ceo en voorzitter van de raad van bestuur (RvB) van het CMC tegenover het Antilliaans Dagblad. De rechter heeft onlangs bepaald dat CMC alles bij elkaar 16,9 miljoen alsnog toegewezen krijgt, omdat de (vorige) minister van Gezondheid de zogeheten doelmatigheidskorting van 12,5 procent op het Zorgbudget 2021 voor het CMC ‘in redelijkheid niet had mogen toepassen’.
Hiervan moest 11,9 miljoen uiterlijk 31 juli worden overgemaakt en met ingang van 1 augustus maandelijks één miljoen gulden, totdat het bedrag volledig is afbetaald.
De SVB is vorige maand begonnen met de overmakingen, zo blijkt. Het gaat om viermaal 2,975 miljoen, legt Martina uit. Begin juni, eind juni, begin juli en eind juli. ,,Totaal 11,9 miljoen gulden. Het restant van 5,0 miljoen zal vanaf augustus tot en met december uitbetaald gaan worden. Wij wachten nog op bevestiging hiervan.”
Het moest eerst tot een rechtszaak komen. ,,De liquiditeit van CMC is deplorabel”, klonk het in de rechtszaal. Het in november 2019 in gebruik genomen splinternieuwe ziekenhuis heeft geen reserves meer en de zogeheten ‘overdraft facility’ - de mate waarin het ziekenhuis rood mag staan bij de bank - is een dure oplossing om operationele kosten te financieren.
Het ziekenhuisbedrijf ontving voor rampmaand april, toen de covidbesmettingen op het eiland grote hoogte bereikten en het ziekenhuis alle zeilen moest bijzetten, 4,8 miljoen gulden extra van de overheid, een ‘voorschot’. Voor de daaropvolgende maand mei, deed CMC opnieuw het verzoek voor eenzelfde aanvullende bijdrage. ,,Maar daarop is nooit formeel antwoord gekomen”, aldus Martina.
De SVB-overmakingen geeft het CMC enige financiële lucht. Het is echter niet voldoende, want alleen al de openstaande schulden bedragen - althans tot kort - 71,5 miljoen gulden. Het gaat om laboratoriumkosten, huisvesting en onbetaalde rekeningen van leveranciers. Met name de openstaande schuld ten behoeve van huisvesting is nijpend, namelijk 46 miljoen gulden, de huur aan het vastgoedbedrijf wordt niet volledig betaald. Dit is de enige kortetermijnoplossing waardoor overige crediteuren binnen 30 tot 60 dagen betaald kunnen worden. Het beleid van CMC is 30 dagen, echter dit is niet haalbaar met het huidige liquiditeitstekort. Het niet volledig betalen van de huisvestingskosten van ruim 3,9 miljoen gulden per maand is een kortetermijnoplossing met grote consequenties op termijn.
Zo is het vastgoedbedrijf niet in staat om het noodzakelijk onderhoud (correctief en preventief) conform het onderhoudsplan uit te voeren. Ook niet om de nodige voorzieningen op te bouwen ten behoeve van de vervanging van alle medische apparatuur over 8 tot 12 jaar (vanaf 2027 tot 2031). Verder is het vastgoedbedrijf niet in staat om de overheid maandelijks te betalen voor de aflossing van de twee obligatieleningen die via Nederland zijn afgesloten om het nieuwe ziekenhuis te bouwen.
,,Een vicieuze cirkel waar alle belangrijke stakeholders van CMC en het Land op korte, midden en lange termijn last van hebben indien er geen structurele, duurzame oplossing komt”, zo concludeert Martina. Als het aan de ceo ligt, wordt alles in het werk gesteld om de randvoorwaarden voor de duurzame bedrijfsvoering van CMC te koppelen aan de condities die Nederland stelt aan de liquiditeitssteun voor het Land Curaçao. ,,Anders wordt er helaas nooit werk van gemaakt, sterke governance en implementatie van maatregelen is helaas niet onze sterkste kant blijkt nogmaals.” Het gaat om hervormingen die tot nu toe niet zijn gerealiseerd en nu noodgedwongen wel uitgevoerd móeten worden: Hervorming van het algehele zorgstelsel conform het Visiedocument dat vorig jaar februari is goedgekeurd door de raad van Ministers (Samen bouwen aan een gezond Curaçao: Visiedocument Transitie Zorglandschap), van het bekostigingsmodel en tarieven algehele zorgstelsel en van de sociale fondsen.
Martina: ,,CMC en SVB zijn nou eenmaal communicerende vaten aangezien 85 procent van de inkomsten van CMC via het zorgbudget, dat door de minister van GMN wordt vastgesteld, gefinancierd wordt. Indien er tekorten zijn bij het fonds van de basisverzekering ziektekosten (bvz), zal CMC minder inkomsten ontvangen via het zorgbudget zoals dat al negentien maanden het geval is.” Als het aan het huidige bestuur van CMC ligt zal dit percentage op termijn moeten dalen van bijvoorbeeld 85 procent naar 60 procent door de ontwikkeling van medisch toerisme als structurele inkomstenbron voor CMC. Dit heeft als voordeel dat CMC minder afhankelijk wordt van de inkomsten via sociale fondsen. Een ander voordeel is dat CMC jaarlijks kan bijdragen aan de economische groei van Curaçao met minimaal 1 procent. Hiervoor zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig zoals geformuleerd in het implementatieplan van het Visiedocument. Belangrijkste hiervan is een sterke ‘primairy healthcare’ oftewel eerstelijnszorg gezondheidscentra in samenwerking met tweedelijns CMC waarbij huisartsen en specialisten zorg verlenen aan de patiënten. Vanuit deze gezondheidscentra, drie tot vier geografisch verdeeld over Curaçao, wordt niet alleen zorg, maar ook preventieprogramma’s uitgevoerd met als doel monitoren van gezondheidsrisico’s en gezondheid per buurt.
CMC verkeert ‘in financiële nood’, werd duidelijk tijdens de rechtszaak. Zo’n grote verrassing is het echter niet dat CMC middelen te kort komt: al in 2018 was het voor de regering bekend dat de exploitatiekosten van het nieuwe ziekenhuis jaarlijks ongeveer 60 miljoen hoger zouden uitvallen dan die van het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos).
Voor het lopende jaar had de minister de begroting vastgesteld op 167,6 miljoen, ter dekking van de kosten aan BVZ-verzekerden, zijnde meer dan 85 procent van alle zorgafnemers (lees: patiënten) van het ziekenhuis. Daar komt nu dus 16,9 miljoen van de overheid bij. Samen ruim 197 miljoen. Plus eenmalig 4,8 miljoen extra in verband met covid in april, komt dit uit op 202 miljoen. Mocht daar ook nog de gevraagde covidbijdrage van mei bijkomen, bedraagt het totaal bijna 207 miljoen in 2021.
De hervormingen kunnen niet meer uitgesteld worden, het is 5 over 12, het nieuwe ziekenhuis staat er al en is niet meer weg te denken.