BES

Van onze correspondent
Den Haag - Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Caribisch Nederland is te klein om volledig volgens Nederlandse normen te functioneren. Studentenraden ontbreken en er zijn in de wet geen eisen gesteld aan de vooropleiding van de studenten. studentenMinister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs ziet hierin geen risico’s voor de positie van de mbo-studenten. Dat schrijft ze in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer bij de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (Web BES).
De SP is bang dat het ontbreken van ministeriële eisen voor de vooropleiding zal leiden tot willekeur, omdat de opleidingen wel zelf eisen kunnen stellen en zo studenten kunnen weren. Van Engelshoven ziet dat risico niet: ,,Een mbo-school in Caribisch Nederland (kan) geen nadere vooropleidingseisen stellen aan een aankomende student.”
Het CDA wilde weten waarom er geen studentenraden zijn in Caribisch Nederland. De minister legt uit dat de medezeggenschap op de eilanden anders is geregeld dan in Europees Nederland om de scholen niet te overvragen. ,,In artikel 5.1 van de Web BES is aangegeven dat het bevoegd gezag een representatief te achten vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid stelt om de algemene gang van zaken in de school met het bevoegd gezag te bespreken.”
In een aparte vragenlijst van de Kamer over het mbo-onderwijs vroeg het CDA waarom er geen mbo’s meer zijn op Saba en Sint Eustatius. Minister Van Engelshoven legt uit dat in het Engelstalige CVQ-onderwijs geen sprake kan zijn van Nederlands beroepsonderwijs. In de onderwijsagenda voor Caribisch Nederland is afgesproken dat op de Gwendoline van Puttenschool op Sint Eustatius en de Saba Comprehensive School het Engelstalige Caribische systeem CVQ wordt gevolgd. Daarbinnen worden examens afgenomen volgens de systematiek van de Caribbean Examinations Council (CXC), waardoor de doorstroom in de regio eenvoudiger wordt. Daarbinnen bestaat ook een vorm van beroepsonderwijs. Over de kwalificaties is overleg met de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) CN.