BES

Van onze correspondent
Den Haag - In het doorlichten van het huidige studiefinancieringsstelsel wordt ook gekeken naar het gebruik van de voorzieningen door studenten uit Caribisch Nederland.

BES studiebeurzenDat geeft minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven te kennen in antwoord op vragen van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Wet Studiefinanciering (WSF) BES valt buiten de doorlichting en zal volgend jaar apart worden geëvalueerd, aldus de minister in haar antwoord.
De Onderwijsminister wil het huidige leenstelsel doorlichten om te achterhalen of het stelsel een belemmering vormt voor sommige studenten om aan een studie te beginnen. Mocht dat het geval zijn, dan wil ze het leenstelsel aanpassen. Ze zei daarover eerder: ,,Ik wil met deze beleidsdoorlichting een feitelijke, onafhankelijke onderbouwing bieden aan het debat over het aanpassen van het studiefinancieringsstelsel door gedegen te kijken naar de effecten ervan.” De evaluatie wordt verricht door ResearchNed en zal voor de zomer van 2020 gereed zijn.
Een ruime Kamermeerderheid heeft zich eerder, na protesten van studentenvakbonden, uitgesproken voor terugkeer van de basisbeurs. Van aanpassingen is echter vooralsnog geen sprake. Voorstanders van het leenstelsel, VVD en D66, willen in deze kabinetsperiode niet praten over aanpassing, omdat zij het regeerakkoord niet willen openbreken.
In de evaluatie wordt vanaf het jaar 2011 gekeken hoe het studiefinancieringsstelsel zich heeft ontwikkeld en wat de effecten ervan zijn. De basisbeurs werd in 1986 geïntroduceerd en in collegejaar 2015/2016 afgeschaft voor nieuwe studenten. Er kwam een sociaal leenstelsel voor in de plaats, waarbij de beurs altijd een lening is die tegen niet-marktconforme voorwaarden en rentetarieven moet worden terugbetaald. De invoering van het leenstelsel riep veel weerstand op bij studenten die er flink oplopende schulden mee opbouwen.
Op de vraag van de commissie wat de omvang van het budget van de studiefinanciering is voor studenten uit Caribisch Nederland, antwoordt de minister dat van de studenten die gebruikmaken van studiefinanciering niet wordt bijgehouden hoeveel van hen afkomstig zijn uit Caribisch Nederland. Wel is bekend dat jaarlijks voor 3,2 miljoen euro beroep wordt gedaan op de WSF BES waarmee studies en opleidingen in de Caribische regio kunnen worden bekostigd.
Wie eenmaal een studieschuld heeft opgebouwd, krijgt te maken met aflossing. Inning van de schuld is een taak van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Curaçaose ex-studenten riepen onlangs nog de Onderwijsminister op naar Curaçao te komen om het stringente, ‘onrechtvaardige’ aflossingsbeleid van DUO te bespreken, dat volgens hen tot financiële problemen bij een honderdtal ex-studenten heeft geleid.