Van onze correspondent
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur stevig op de vingers getikt. De begroting moet worden aangepast, anders volgt een advies tot aanwijzing.

CFT Raymond Gradus,,Als er naar oordeel van het CAft na 28 juni sprake blijft van onvoldoende opvolging van de aanbevelingen waardoor er sprake blijft van een begroting die niet (geheel) voldoet aan de genoemde normen, bericht het CAft de Rijksministerraad. Dit bericht kan vergezeld gaan van een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing.” Dat schrijft voorzitter Raymond Gradus aan de bewindsvrouw.
Heet hangijzer in de Landsfinanciën zijn de personeelslasten. Die moeten omlaag. Het CAft verdenkt de regering ervan dat op papier de personeelslasten dalen, maar dat er via het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisis Plan (IBSCP) personeelsleden worden gefinancierd.
In het eerste advies op de vastgestelde begroting 2019 van 14 januari 2019 stelde het CAft dat de personeelslasten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 verlaagd zijn van 479,2 miljoen naar 478,6 miljoen florin en dat hiermee wordt voldaan aan de in het protocol voorgeschreven nominale daling van de personeelslasten. Het CAft gaf hierbij echter ook aan dat Aruba duidelijk dient te maken in hoeverre het IBSCP personeelslasten financiert en of dat de nominale daling van personeelslasten vanaf 2019 in gevaar brengt. Het CAft stelde dat er elders moet worden gecompenseerd als dit het geval is.
,,Bij de eerste Uitvoeringsrapportage 2019 (UR) is gebleken dat met de begrote personeelslasten in het IBSCP van 4,7 miljoen florin er inderdaad een overschrijding plaatsvindt van de overeengekomen personeelslastennorm”, aldus Gradus. Het CAft herhaalde daarom de aanbeveling in zijn advies op de eerste UR 2019 dat de begrotingen van het land en/of het IBSCP worden aangepast zodat de begrote personeelslasten (inclusief werkgeversbijdragen) van het land en het IBSCP in totaal maximaal 479 miljoen florin bedragen. ,,Uit de reactie van de minister blijkt dat zij niet voornemens is rekening te houden met deze aanbeveling. Hiermee wordt niet voldaan aan de personeelslastennorm zoals opgenomen in het protocol en wordt voorbijgegaan aan het streven naar duurzame overheidsfinanciën”, stelt het CAft, ,,Neem in de tweede UR de uitputting van de personeelslasten van het IBSCP expliciet op zodat de realisatie van de personeelslastennorm kan worden gevolgd.”
De regering staat op het standpunt dat de werkelijke personeelskosten lager zullen uitvallen, doordat van de begrote 7,5 miljoen florin voor goedgekeurde vacatures tot en met eind maart 3,5 miljoen is gebruikt en dat daarmee een besparing over het eerste kwartaal van 4 miljoen florin zou zijn gerealiseerd. ,,Uit navraag blijkt echter dat gedurende de rest van het jaar er nog nieuwe indienstnemingen kunnen plaatsvinden en de genoemde besparing van 4 miljoen daardoor lager kan uitvallen. Er is derhalve vooralsnog geen sprake van een besparing”, aldus het CAft.