Sedert januari j.l. heeft de Venezolaanse regering de geloofsbrieven van Hugo Carvajal, als de nieuwe consul, ingediend bij de ministerie van Buitenlandse Zaken. Zoals bekend worden onze Buitenlandse Betrekkingen conform het Statuut behartigd door de Nederlandse regering. De nieuwe consul is onlangs kort na zijn aankomst op Aruba aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. Nu blijkt dat dit op verzoek van de Amerikaanse regering is geschied in verband met mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Los van de schuldvraag enz. willen wij als Fundashon Fuvareko, die opkomt voor de belangen van Curaçao, het navolgende naar voren brengen: de geloofsbrieven van de nieuwe consul zijn tijdig ingediend bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (6 maanden geleden) en de vraag is of de Nederlandse minister in verband met een unilateraal verdrag met de VS, de Arubaanse minister-president heeft gewaarschuwd, dat zij de Nederlandse minister zullen verzoeken om de nieuwe consul bij zijn aankomst op (koloniaal) Arubaans grondgebied op te sluiten in verband met de zo gewenste uitlevering van Carvajal, aan de VS. Dit riekt naar samenspanning, wat in strijd is met het Internationaal Verdrag van Wenen, dat van hogere orde is dan het bilateraal verdrag tussen Nederland en VS, verdragen zoals een Curaçaose staatssecretaris, 13 in een dozijn, voor de Nederlandse Antillen heeft geregeld. Een bilateraal verdrag is van lagere orde dan het Verdrag van Wenen. De Rijksoverheid stelt duidelijk in haar internationale afspraken op pagina 1 van de uitleg op de diplomatieke onschendbaarheid: ‘Het gastland mag de diplomaat niet vervolgen!’ Daar het Internationaal Verdrag van Wenen van hogere orde is dan het bilateraal verdrag tussen Nederland en de VS, is conform art. 29 van het Verdrag van Wenen de persoon van de diplomatieke ambtenaar onschendbaar. Hij is gevrijwaard tegen enigerlei vorm van aanhouding of vrijheidsbeneming. De ontvangende staat behandelt hem met al de eerbied die hem verschuldigd is en neemt alle geëigende maatregelen om te verhinderen dat zijn persoon, vrijheid of waardigheid in gevaar wordt gebracht. De Nederlandse regering moest, zonder tussentijdse ruggespraak met de VS, maar wel door eerst met het koloniale kind van de rekening, overleg te plegen van hun kennelijk te nemen (onrechtmatige) daad, en conform art. 9 van het Verdrag van Wenen, de Venezolaanse regering namens Aruba mededelen, dat wij noodgedwongen de voorgedragen persoon tot persona non grata moeten verklaren teneinde niet in de kunstgreep van de VS te vallen om de heer Carvajal gevangen te nemen, met alle gevolgen van dien voor Aruba, wat nu blijkt, meer voor Curaçao. In dit geval zou de Venezolaanse regering zijn consul terug (naar Venezuela) kunnen roepen. Wij mogen niet vergeten dat wij als kolonie meer hebben aan goede buren dan de belangen van Nederland trachten te beschermen door middel van illegale kunstgrepen. Bovendien misbruikt Nederland kennelijk haar koloniale macht door haar belangen zwaarder te laten wegen t.o. de Arubaanse en/of Curaçaose belangen. Artikel 3 lid 2 van het Verdrag stelt overduidelijk dat ‘niets in het Verdrag van Wenen, zodanig mag worden uitgelegd dat het de uitvoering van consulaire functies door een diplomatieke zending verhindert’. Bij het nemen van deze stap moeten geen redenen van weigering worden genoemd. Weliswaar dat wij de Venezolaanse regering deze uitweg, in vertrouwen, met mededeling aan Nederland moeten uitleggen in verband met onze fragiele positie als kolonie. Incidenten in het verleden, veroorzaakt door komst van Venezolaanse bannelingen, politieke vluchtelingen en smokkel naar Venezuela hebben in het verleden regelmatig spanningen veroorzaakt. Vooral wapensmokkel vanuit de ABC-eilanden, hebben zelfs geleid tot invoering door Venezuela van de 30 procent Antillenrechten in 1881. De Antillenrechten hadden een averechtse werking en de ABC-eilanden werden smokkelparadijs, waarbij zelfs onder andere wapen- en munitiehandel vanuit Aruba en Curaçao toenam. Wij hopen dat de Nederlandse regering het Verdrag van Wenen stipt naleeft en in de toekomst meer rekening houdt met de sociale en economische belangen van zowel Aruba als Curaçao. Het ware goed dat de Arubaanse regering snel deskundig advies inwint, daar deze zaak riekt naar aantasting van de autonomie van Aruba, waardoor Curaçao de kans loopt als grootste verliezer uit deze ondoordachte beslissing te worden.
Jules C. Eisden, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).