Ik heb heel wat mondelinge reacties gehad op mijn ingezonden artikel ‘Een opmerkelijk vonnis’ (Antilliaans Dagblad 25 juni 2014). Het recht geldt voor iedereen; voor de chòller en de minister en dus ook voor rechter mr. Veenhof. Het blijkt evenwel dat onze rechters, wanneer het hen uitkomt, de spot drijven met de stelling dat het recht zijn beloop moet hebben.
Hofpresident mr. Van de Poel, die de pers kapittelt voor het publiceren van hem onwelgevallige artikelen, zou er dan ook beter aan doen onderzoek te doen naar de misstanden binnen zijn instituut. Want zelfs bij de publiciteit rondom deze zaak schroomt rechter mr. Scholte, als voorzitter van de Raad van Toezicht, er niet voor om een advocaat vrij te pleiten van een overduidelijk geval van valsheid in geschrifte. En dit uitsluitend om de aandacht af te leiden van de dubieuze rol van rechter mr. Veenhof, die met deze raadsheer heeft samengespannen. Let wel: dit mag niet tot de conclusie leiden dat er sprake is van een <I>in zijn totaliteit<I> gecorrumpeerde rechterlijke macht.
Maar er is wel degelijk reden voor zorg, omdat blijkt dat er meer rotte appelen in de mand zitten.
Rechter Veenhof werd in niet minder dan <I>vijf<I> gevallen middels doelbewust foute vonnissen door zijn collegae uit de wind gehouden. Het betrof in twee gevallen beschikkingen van de Geschillencommissie van het arbitrage-instituut (AINAA) onder wiens auspiciën rechter Veenhof als arbiter presideerde en in drie gevallen vonnissen uitgesproken door reguliere rechters. Ik zal ter onderbouwing van mijn betoog één van de vier door mij opgestarte wrakingsprocessen opvoeren.
Ik heb bij rechter mr. Beukenhorst gepleit voor wraking van mr. Veenhof als, op voorstel van mr. Diaz benoemde, arbiter omdat sprake was van een onweerlegbaar partijdige opstelling, die gekenmerkt werd door het nemen van meerdere partijdige, foute en zelfs apert frauduleuze besluiten.
Rechter Beukenhorst oordeelde, zonder ook maar één van de opgesomde vijftiental voorbeelden van partijdige arbitrale besluiten te vernoemen, dat er t.a.v. arbiter Veenhof geen sprake was van zelfs de <I>schijn<I> van partijdigheid. Ik ga om dit artikel niet al te lang te maken slechts in op één van de vijftien aan mr. Beukenhorst gepresenteerde klachten.
Tijdens de door Veenhof voorgezeten arbitrage werd overeengekomen dat een accountant van een gerenommeerd accountskantoor zou worden belast met de bepaling van het bedrag dat aan de uittredende partner (ondergetekende) moest worden uitbetaald (goodwill).
Tijdens de arbitrage werd daarom overeengekomen dat voor de bepaling van deze bedragen niet mocht worden volstaan met slechts een studie van de door de wederpartij opgestelde jaarstukken; deze bleken immers zodanig te zijn gecorrumpeerd dat gebruik ervan onvermijdelijk zou leiden tot het vaststellen van een veel te lage uitkoopsom. Arbiter Veenhof gaf, tot mijn niet geringe ontsteltenis, de accountant deskundige desondanks de opdracht bij zijn onderzoek slechts gebruik te maken van de door de wederpartij opgemaakte jaarrekeningen. Daar bij gebruik van deze jaarrekeningen het uit te betalen bedrag zeer wel zou kunnen uitkomen op het door mr. Diaz vurig bepleite bedrag van <I>nul<I>, restte mij niets anders dan een noodgreep. Ik heb mij direct bij de accountant deskundige vervoegd en hem er op gewezen dat ik desnoods tegenover het gerecht het gebruik van deze jaarrekeningen zou aanvechten. Het was evident dat de jaren 2004 en 2005 niet op elkaar aansloten, maar dat er een ‘gat’ van bijna 400.000 gulden tussen eindsaldo 2004 en beginsaldo 2005 gaapte. De accountant deskundige deelde arbiter Veenhof dan ook mede de opdracht niet in de gepresenteerde vorm te kunnen aanvaarden. Mr. Veenhof, die voor zijn benoeming tot rechter gedurende drie jaar als accountant werkzaam is geweest bij een topbank in Canada, moet in één oogopslag de talloze onvolkomenheden in de jaarrekeningen hebben opgemerkt.
Ook zonder dat men zijn overige partijdige en frauduleuze besluiten in beschouwing neemt, is het besluit deze jaarrekeningen voor het onderzoek aan te bevelen bepaald opmerkelijk. De stelling is dan ook gewettigd dat als rechter Beukenhorst serieus kennis heeft genomen van dit zeer merkwaardig arbitraal besluit, hij onmogelijk had kunnen besluiten dat er ten aanzien van Veenhof geen sprake was van zelfs de <I>schijn<I> van partijdigheid. Rechter mr. Beukenhorst wees er in zijn vonnis fijntjes op <I>dat tegen zijn uitspraak geen beroep mogelijk was<I>.
Er is hier dan ook sprake van een doelbewust foute rechterlijke uitspraak in een reeks van andere foute uitspraken die slechts als doel hadden het in bescherming nemen van een vakbroeder. Dit soort uitwassen worden bevorderd door onze kleinschaligheid, waarin vaak sprake is van ongewenste verweving van belangen tussen uiteenlopende belangengroepen.
Ik pleit voor het tot stand komen van een maatschappelijke discussie, die moet voorkomen dat rechters ongestoord hun gang kunnen gaan en ongestraft klagers met doelbewust foute vonnissen kunnen benadelen. De maatschappelijke discussie moet er toe leiden dat binnen de instituten van het gerecht de noodzaak wordt gevoeld tot introductie van intercollegiale toetsing. We hebben kunnen zien tot welke excessen het langdurig zwijgen over de uitwassen die in de beslotenheid van kloosters plaatsvonden heeft geleid en welke schade het instituut kerk daardoor heeft opgelopen.
Aan klokkenluiders moet dan ook in de pers meer ruimte worden gegeven met als doel de bescherming en het garanderen van onze rechtszekerheid. Er wordt door onze pers, de enkele uitzonderingen daargelaten, slechts mondjesmaat aandacht gegeven aan deze zaak. Het is volgens mij dan ook van het grootste belang dat er, al dan niet door de overheid, een stichting bescherming rechtszekerheid in het leven wordt geroepen.
JM Eustatia,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).