Als reactie op het artikel ‘RvC Curinde mag naar huis’ in het Antilliaans Dagblad van dinsdag 1 juli 2014, het volgende: Voorzitter en commissaris Rudy Sprock van de RvC van Curinde nv is niet ontslagen. Rudy Sprock heeft ontslag genomen!
Sterke benen zijn er nodig om de weelde van een lid van een Raad van Commissarissen van een overheids-nv op Curaçao, te dragen. Als voorbeeld: de adviseur SBTNO (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, red.) heeft meerdere malen erop gehamerd dat de voordracht/benoeming van een ambtenaar dan wel een aan hem gelijkgestelde functionaris bij de overheid, onverenigbaar is met de Code. Bij de beoordeling of een situatie zich voordoet waarbij een benoeming onverenigbaar is met de Code of sprake is van onverenigbaarheid van belangen, vermeldt de Code ‘in het bijzonder de voorzitter van de RvC dient in deze situaties waar nodig een actieve rol te spelen’, en de AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders, red.) hiervan op de hoogte te stellen. Gezien zo’n situatie zich voordeed (en zich nog steeds voordoet) bij Curinde, heb ik twee verschillende vertegenwoordigers van de medeaandeelhouder van Curinde - de openbare rechtspersoon Curaçao plus de adviseur SBTNO - van de situatie op de hoogte gesteld, alhoewel ik wist dat de mogelijkheid bestond dat ik aan het kortste eind zou trekken.
Om een lang verhaal kort te maken: het is overduidelijk vast komen te staan dat de ambtenaar in kwestie, die op basis van een specifieke voordracht is benoemd, zijn taak niet heeft kunnen/willen vervullen zonder mandaat van degenen die hem hebben voorgedragen. Ik heb naar eer en geweten mijn verantwoordelijkheid als president-commissaris gedragen en uitgevoerd. Ik dank het kabinet Schotte voor het vertrouwen dat zij in 2010 in mij hebben gesteld, maar vooral dank ik dat zij nooit geprobeerd hebben mij instructies te geven bij de uitoefening van mijn toezichthoudende werk.

Rudy Sprock, Curaçao

Naschrift redactie:
Voor het artikel baseerde deze krant zich volledig en enkel op het advies van SBTNO. Daarin worden géén namen genoemd. De eerste zinnen van het artikel luidden: ,,De SBTNO heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen het ontslag van vier leden van de RvC van Curinde, de koepelorganisatie van bedrijven in de Vrije Zone. Als het aan SBTNO ligt, kan ook het vijfde lid vertrekken. Tegen deze persoon is de ontslagaanzegging aangehouden omdat hij zelf heeft aangegeven op te stappen, maar volgens het adviesorgaan gelden dezelfde ontslaggronden voor deze persoon en is er geen reden om hem niet te ontslaan.”

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).