De afgelopen week zijn er verschillende krantenberichten verschenen over een mogelijke verbouwing van de panden behorende bij de vertegenwoordiging van Curaçao in Den Haag, samen bekend als het Curaçaohuis. Per 1 mei zou het personeel van de vertegenwoordiging verhuizen naar een nabijgelegen huurpand.
Het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao reageert op deze berichtgeving met een zeer merkwaardig persbericht, waarin onder meer staat:
,,Het Curaçaohuis evalueert momenteel de verschillende alternatieven omtrent een mogelijke verkoop of verbouwing van twee kantoorpanden. Dit laatste is hoe dan ook noodzakelijk aangezien er uit architectonisch onderzoek is gebleken dat, omdat er in de afgelopen twintig jaar geen tot weinig onderhoud aan de panden van deze afdeling is gepleegd, er instortgevaar bestaat. Ingeval van een ingrijpende verbouwing zal het Curaçaohuis tijdelijk naar een naburig pand verhuizen.”
Waarom zeer merkwaardig?
- Als er ‘instortgevaar’ bestaat, zoals het bericht stelt, dan had de Gevolmachtigde minister (GevMin) onmiddellijk bij het kennisnemen van dat gevaar de panden moeten ontruimen en het personeel en bezoekers van de panden niet mogen blootstellen aan zodanig gevaar. Er kan dan niet gewacht worden op een evaluatie of er verkocht of verbouwd zal worden. De GevMin geeft feitelijk toe dat zij onverantwoordelijk handelt door deze maatregelen niet te nemen.
- Als er ‘instortgevaar’ bestaat, dan moet de GevMin onmiddellijk bouwkundige noodmaatregelen laten nemen om dat gevaar te weren. Een ingrijpende verbouwing afwachten kan te laat blijken te zijn. Neemt de GevMin niet zodanige maatregelen, dan kan zij verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van een instorting.
- Staat er inderdaad in het rapport dat de GevMin heeft laten maken ‘dat, omdat er in de afgelopen twintig jaar geen tot weinig onderhoud aan de panden is gepleegd er instortgevaar bestaat?’ Heeft de deskundige die termijn vastgesteld en verklaard welk onderhoud er had moeten plaatsvinden om het gevaar te voorkomen?
De GevMin beschuldigt hier in feite alle ministers en directeuren van het Kabinet, die in de afgelopen 20 jaar verantwoordelijk zijn geweest voor het Curaçaohuis/Antillenhuis, dat zij dit hebben laten gebeuren.
Een volledig ongefundeerde beschuldiging! Tijdens mijn ambtsperiode als Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen heb ik in 2010 uitgebreide technische rapporten en taxatierapporten van de drie gebouwen laten maken. Uit deze rapporten bleek wel van achterstallig onderhoud, maar absoluut niet van enig instortingsgevaar. Evenmin van de noodzaak tot een ingrijpende verbouwing. De rapporten zijn bekend bij de heer Robert Candelaria, voormalig directeur van het Kabinet van de GevMin en nu plaatsvervangend GevMin.
Door mij en mijn voorgangers moest steeds met een beperkt budget zo veel mogelijk aan het onderhoud van de gebouwen worden gedaan. Op de begroting was geen ruimte voor luxe verbouwingen.
Uit een artikel in het Antilliaans Dagblad van 26 april jl. blijkt dat in 2013 wederom bouwkundig advies is ingewonnen, nu door GevMin Roy Pieters. Ook toen is geen instortingsgevaar geconstateerd. De aannemer Mark van Geffen verklaart eveneens dat het een onzinverhaal is. Ik ken de heer Van Geffen als een serieuze man, die regelmatig op het Antillenhuis onderhoudswerk deed. Hij kende de gebouwen van onder tot boven.
Ik vermoed dat er helemaal geen ‘architectonisch onderzoek’ is gedaan, waaruit blijkt dat er ‘instortgevaar’ bestaat, maar dat dit een verzinsel is van GevMin Marvelyne Wiels om geld te besteden aan een - niet noodzakelijke - ingrijpende verbouwing. Tegelijk stelt zij haar voorgangers dan maar even in een kwaad daglicht!
Marcel van der Plank
Voormalig Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).