‘Terugblikken voor een betere toekomst’
Geachte lezer, nu dat het jaar teneinde loopt is het goed om terug te blikken en lering te trekken uit wat niet goed is gegaan om herhaling in 2014 te voorkomen, of om ten minste gedrag, gewoontes en procedures die negatief zijn voor de ontwikkeling van het land te minderen.
De onderwerpen waar ik de meeste aandacht aan heb besteed, betreffen het onderwijs, het gezin, de wijk, criminaliteit, volksgezondheid en de kosten van medische behandeling, de onproductieve houding vanwege een minderwaardigheidsgevoel en een masochistische mentaliteit van onze openbare dienstverlening en overheidsbeleid en gebrek aan eigen verantwoordelijkheid.
Ofschoon de meeste van deze onderwerpen niet meteen opgelost zullen worden, ben ik toch optimistisch dat er kans op verbetering is op grond van wat ik gelezen heb in het ‘Regeerprogramma’, en ook vanwege sommige besluiten die deze regering heeft genomen, zowel op het gebied van financiën als het functioneren van het ambtenarenapparaat en ook vanwege het accent op ‘gezond leven’ om de kosten van chronische ziektes te drukken, die de kwaliteit van het leven negatief beïnvloeden en de meeste kosten veroorzaken in de medische zorg.
Het zou goed zijn indien onze gezagsdragers zelf het goede voorbeeld zouden geven en proberen af te vallen!
Wat het onderwijs betreft wil de regering ‘een Curaçaoënaar vormen die zelf initiatieven neemt en eigen verantwoordelijkheid draagt; die kritische vragen durft te stellen en in staat is zich staande te houden in de wereld om hem heen’.
Ook staat er geschreven dat om de kwaliteit van het leven te verbeteren, de pilaren van de gemeenschap verbeterd moeten worden, te weten: vorming, het gezin, de school en de wijk!
Dit heeft meteen een positieve uitwerking op de vermindering van criminaliteit, wanneer er meer aandacht wordt besteed aan de vorming van schoolverlaters en ook door het scheppen van meer mogelijkheden om armoede te bestrijden. Het terugdringen van criminaliteit blijft het allereerste doel om vertrouwen terug te winnen! In plaats van geld te besteden aan meer gevangenissen, is het beter om te investeren in verplichte scholing van schoolverlaters, om meer ‘scholing’ in te voeren in de gevangenis, en door de rehabilitatie van ex-gevangenen te verbeteren in samenwerking met de particuliere sector. Hun gedragspatroon moet bijgehouden worden; ze moeten sociale begeleiding krijgen opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot verantwoorde burgers. Dit kost minder dan meer gevangenissen en meer politie!
Het is de hoogste tijd dat wij onze wetten inderdaad toepassen én controleren en dat we de werknemer echt gaan evalueren. Dit is de enige manier om een productieve werkhouding te stimuleren opdat wij kunnen concurreren en investeerders aantrekken.
Wij, het volk, kunnen helpen deze doelen te realiseren door het beleid van de overheid veel kritischer te analyseren en onze bevindingen duidelijk kenbaar te maken!
En niet richten op één enkele minister, maar het hele regeerprogramma in ogenschouw nemen, omdat alleen de realisering van het <I>geheel<I> van deze doelen zal bijdragen ons land uit de huidige problemen te helpen!
Om deze doelen te verwezenlijken moet het overheidsapparaat gesaneerd worden zodat het efficiënter wordt, moeten de kosten van onder andere het ambtenarenapparaat verminderd worden, en door een voorzichtig en transparant financieel beleid te volgen.
Uiteindelijk moeten wijzelf, als verantwoordelijke burgers, optreden en de overheid dwingen in het belang van het volk te functioneren; door duidelijk uitleg te geven over het waarom van sommige plannen en door het volk de ruimte te bieden voor een dialoog! Dít is werkelijke ‘Participerende Democratie’.
Wij moeten veel meer betrokken zijn met ons land en medeburgers, en niet louter egoïstisch handelen. Want alleen gezamenlijk zullen we het halen!
Een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar.
Joseph ‘Jopi’ Hart, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).