Door Hein van Maarschalkerwaart
Ten tweeden male is de minister van Onderwijs, Carlos Monk (PS), erin geslaagd om bij het einde van het oude schooljaar iets te doen dat aan het begin van het nieuwe schooljaar voor heel wat verwarring zal zorgen.
Nu is gratis onderwijs een goede zaak als je eerst vaststelt wat dat inhoudt, als je dat tijdig aankondigt en als je - last but not least - de financiën daarvoor in een meerjarenplan gereserveerd hebt op de begroting. Zoals het nu gedaan wordt is het een hapsnapbeleid dat alleen maar politieke doeleinden dient.
De wetenschap dat onze begroting gratis onderwijs structureel (nog) niet aankan, geeft aan een eventuele overheidsgarantiebrief voor de schoolbesturen de houdbaarheid van nat toiletpapier! De schoolbesturen moeten vanwege het late tijdstip van bekendmaking maar zien hoe ze aan de organisatorische problemen die zullen ontstaan het hoofd kunnen bieden.
Boze en onjuist geïnformeerde ouders eisen direct hun reeds betaalde geld op, terwijl de overheid nog niet gestort heeft. Dat geeft onnodige wrijving tussen ouders en schoolbesturen.
Er is vertraging ontstaan in de financieringslogistiek van boeken, schoolbehoeften en leermiddelen. Daar zullen de ouders ook de schoolbesturen verantwoordelijk voor houden.
Er zijn ook een aantal negatieve zijeffecten die samengaan met gratis onderwijs. Er zullen leerlingen zijn die minder gemotiveerd het onderwijs volgen, want leerlingen en ouders zullen denken: ,,Het is de moeite niet waard, want je hoeft er toch niet voor te betalen!” Daarnaast zijn er vaders die nooit structureel in spirituele en/of materiële zin aan de opvoeding van hun kinderen hebben bijgedragen. Dat gedrag wordt door gratis onderwijs beloond en deze categorie vaders zal rustig doorgaan in hun kinderaanmaakdrift: ,,No worry! Gobiernu ta bai paga skol, toch!”
Waar komt nu toch het idee vandaan dat alleen de overheid financieel verantwoordelijk is voor de kinderen die jij op de wereld gezet hebt? Het lijkt mij normaal dat iedere ouder zelf ook bijdraagt aan de schoolloopbaan van zijn kind. De overheid kan helpen en doet dat al door het bekostigen van schoolbusvervoer, door het beschikbaar stellen van de Tegemoetkoming Studiekosten (hoeft niet terugbetaald te worden) voor havo/vwo-leerlingen en door een, weliswaar uiterst geringe, bijdrage aan onderstanduitkeringstrekkers te geven voor uniformgeld via Maatschappelijke Zorg.
Al deze voorzieningen zijn bedoeld voor wie dat echt nodig heeft. Daarnaast bestaat er een studiefinancieringsstelsel dat studenten op weg kan helpen, maar dat voor een gedeelte terugbetaald dient te worden.
Ik denk dat het verstandiger is om te beginnen met de bestaande voorzieningen poko-poko uit te breiden, ze te perfectioneren en ze vooral te geven aan diegenen die ze ook daadwerkelijk nodig hebben. Ik denk dan vooral aan het boeken- en schoolgeld voor vsbo-scholen; dat dient op één lijn gebracht te worden met de Tegemoetkoming Studiekosten voor havo/vwo. Boeken per vsbo-leerling schat ik jaarlijks op 750 gulden.
De huidige tegemoetkoming voor havo/vwo-leerlingen bedraagt 2.800 gulden per jaar voor boeken, schoolgeld en busvervoer samen. Schoudertaks is onredelijk tegenover al die ouders die wel hebben betaald voor hun eigen afgestudeerde kinderen, of die vrijwillig mee hebben betaald aan de studie van minderbedeelde kinderen. Uit ervaring weet ik dat er heel wat mensen zijn die dat laatste gedaan hebben en nog steeds doen.
We zouden een kinderbijslagstelsel moeten introduceren dat voor alle ouders geldt en niet alleen voor ouders die bij de overheid of daarmee gelijkgestelde stichtingen en instanties werken. Uit de kinderbijslag zou men dan naast de bestaande overheidsvoorzieningen de resterende schoolkosten moeten betalen.
Een kindertoelagebedrag van 55 gulden voor het eerste kind en 50 gulden voor elk volgend kind, is dan zeker niet van deze tijd en vele malen te laag.
Het onderwijs dient gewoon uit de belastingheffingen betaald te worden en ouders dienen verder naar draagkracht bij te dragen. Belastingen vormen een systeem dat alleen werkt als ook iedereen betaalt.
Het is mij bekend dat er binnen onze gemeenschap mensen zijn die wel werken maar noch hun belastingen noch hun SVB-premies betalen of dit niet tijdig doen. Er zijn zelfs ministers die - naar ik begrepen heb - dat gedrag vertonen. En deze regering vraagt dan aan de burger om uit ‘solidariteitsoverwegingen’ via een schoudertaks het onderwijs gratis te maken? Wie houdt nu wie voor de gek? Regering, denk nog eens heel goed na.
Hein van Maarschalkerwaart is jarenlang beleidsmedewerker geweest van de gedeputeerde van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR).

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).